سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فروغ جواهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکزدرمانی آموزشی بیمارستان الزهرا ( س )
منیز انصارنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکزدرمانی آموزشی بیمارستان الزهرا ( س )
سیدسلمه رسولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکزدرمانی آموزشی بیمارستان الزهرا ( س )
فاطمه غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکزدرمانی آموزشی بیمارستان الزهرا ( س )

چکیده:

زلزله در زمره شایع ترین بلایای طبیعی در جهان می باشد مطالعات انجام شـده نـشان مـی دهنـد کـه حـدود %۷۰ از بلایایی طبیعی را زلزله به خود اختصاص می دهد . کشور ایران نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار داشتن درخط گسل زلزله همواره درمعرض خطر ایجاد زلزله و ویرانی های ناشی از آن می باشد عدم توجه کافی به ساخت و سازه ها و ساختمان سازی، نداشتن آمادگی لازم در مقابله با وقوع زلزله و کمبود آگاهی درخصوص پیشگیری و مقابله با این خطرات مـی توانـد خـسارات وسیع جانی، مالی و روانی فراوانی را به دنبال داشته باشد که حتی تا نسل آینـده هـم نمایـ انگر مـی شـود . بـاآموزش روشـهای پیشگیری، استحکام و مقاومت ساختمانهای مسکونی و رعایت نکات ایمنی ساده می تـوان بـه میـزان زیـادی از ایـن عـوارض پیشگیری نمود بر این اعتماد پژوهشگران برآن شدند تا میزان آگاهی اهالی شهر زلزلـه رودبـار را کـه در سـال ۱۳۶۹ پـیش از ۳۶۰۰۰ نفر قرب انی داشته را بررسی نموده ، با امید به این که در برنامه ریزی های آتی از این نتایج استفاده شود . مواد روش : این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف بررسی میزان آگاهی اهالی شهر رودبار انجام شـده اسـت . اهـداف ویـژه پـژوهش شامل تعیین میزان آگاهی در ارتباط با قبل و حین و بعد از زلزله می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش است . بخش اول در رابطه با اطلاعات زمینه ای و بخش دوم در ارتباط با اهـداف پـژوهش تنظـیم شـده و دارای ۱۶ سئوال می باشد جامعه پژوهش ۵۰ نفر اهالی ساکن شهر رودبار هستند که به طور تصادفی انتخ اب شده اند نتـایج : یافتـه هـای پژوهش بیانگر آن است که %۳۶ از نمونه ها زن و %۶۴ مرد هستند . % ۸۶ درهنگام زلزله در شهر رودبار سـاکن بودنـد %۲۸ در ارتباط با مقاوم بودن ساختمان مسکونی پاسخ بلی دادند %۳۲ از نمونه های آموزش موارد پیشگیری را گذرانـده و %۲۸ ازآنـان درمنزل مسکونی شان کپسول آتش نشانی داشتند %۶۲ از نمونه ها در پاسخ به سوال کمک رسانی به مصدومین هنگام وقـوع زلزله پاسخ صحیح دادند و %۶۰ از افراد درپاسخ به س ئوال اقدام لازم در صورت بودن در ساختمان به هنگام زلزله پاسخ درسـت دادند، %۶۸ به سوال اقدام لازم در صورت بودن در اتومبیل پاسخ صحیح و %۶۵ به سئو ال در صورت بـودن درکوچـه و خیابـان تنگ پاسخ درست دادند . در رابطه با پاسخ به سوال اقدام اساسی درهنگام استشمام بوی گاز تنها %۲۶ پاسخ صحیح دادند . یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داد که %۶۳ از نمونه ها آگاهی مطلوب در رابط ه با موارد پیشگیری قبل و حین و بعـد از وقوع زلزله را داشتند . بحث ونتیجه گیری : با توجه به اینکه %۳۷ از ساکنان بومی شهر رودبار آگاهی در حـد ضـعیف و نیمـه مطلوب داشتند لزوم به ایجاد دوره های آموزشی درخصوص آمادگی های لازم جهت پیشگیری ازخسارات جانی ومـالی وجـود دارد توجه به ساختار فیزیکی ساختمانها ازطریق اصول صحیح ساختمان سازی، ایجاد مکانی درمنزل که هنگام وقوع زلزله همه افراد خانه درآن مکان جمع شوند و همچنین وجود کپسول آتش نشانی درخانه می تواند از میزان این خـسارات بکاهـد . رسـانه های گروهی مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی نی ز نقش بسزایی در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم داشته می تواننـد آمـوزش در زمینه های پیشگیری و بکارگیری اقدامات اساسی در هنگام وقوع زلزله گام های مهمی بردارند .