سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف – روانشناسو دانشیار دانشگاه فردوسی
زهراسادات حسینی –
زهره عدالتی شاطری –

چکیده:

در این مقاله تلاش شده ضمن نگاهی کلی به رابطه ی جنسی نرمال، نقش عوامل بیرونی و روان شناختی در تحریک جنسی،تفاوت های روان شناختی دو جنس در این زمینه و…به بررسی سطح اطاعاتجنسی گروهی زوج جوان به عنوان نمونه پرداخته شود و باکمک پرسشنامه های جمع آوری شده پیشنهاداتی در زمینه ی آموزشمسائل جنسی ارائه گردد. این مطالعه از نوع مقطعی می باشد و داده های آن از طریق ارائه ی پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه ی رو در رو با ۱۰۰ زوج جوان ( ۲۰۰ نفر) در شرفازدواج اول که به آزمایشگاه های مجاز شهر مشهد مراجعه کرده بودند گردآوری شده است. در تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی استفاده شده است. اکثریت گروه مورد مطالعه آموزش مسائل جنسی را از سنین دبیرستان الزامی و مهم ترین مسئله را ارائه ی اطلاعات در مورد اندام % های تناسلی جنس خود و نحوه ی برقراری رابطه ی سالم با جنس مخالف و بهترین وسیله را مدارس دانسته اند. ۸۱ % زنان و ۷۳ مردان آموزش های قبل از ازدواج را بسیار مهم تقی کرده اند.تنها کمتر از ۴۰ % مردان با چهار مرحله ی رابطه ی جنسی آشنایی داشتند و توانستند حداقل دو نشانه ی بارز هر مرحله را ذکرکنند.این میزان برای زنان کمتر از مردان بود. تعداد بسیار کمی از مردان و زنان با نحوه ی اوج گرفتن و از بین رفتن نیرویجنسی در جنسمخالف آشنا بودند. ۹۷ % مردان با سیکل ماهانه ی زنان آشنایی داشتند اما کمتر از ۲۰ % زنان و مردان از روزهای دقیق اوج میل جنسی در سیکل ماهانه آگاهی داشتند. درصد بسیار کمی از زنان و مردان از توانایی رسیدن زنان به ارگاسم های متوالی و ناتوانی موقت مردان در این فرایند مطلع بودند. تعداد زنان و مردانی که اعتقاد داشتند می توانند شریکجنسی خود راتهییج و اغلباوقاتارضا نمایند و در مورد نیازهای جنسی خود با وی صحبتکنند اندکبود. بحث: بر اساسنتایج این مطالعه با وجود اقدام های انجام شده در راستای افزایشآگاهی های جنسی جوانان همچنان خلأ بسیاری در این زمینه وجود دارد به خصوص با توجه به تأثیراتمنفی هرزه نگاری های اینترنتی نیازی مبرم به ارائه ی اطلاعاتمفید وجامع در خصوصمسلئل جنسی احساسمی شود؛ آموزشی که باید طی چند مرحله و با توجه به سن، جنسیتو سایر ویژگی های مخاطب صورت گیرد.