سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بتول محب راد – کارشناس گروه آموزشی بهداشت محیط دانشکده علوم پیراپزشکی وبهداشت مشهد
میر ابو طالب کاظمی بازار دهی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده علوم پیراپزشکی وبهداشت مشهد
محمود امامی فرد – کارشناس گروه آموزشی بهداشت محیط دانشکده علوم پیراپزشکی وبهداشت مشهد

چکیده:

یکی از زایدات ناشی از فعالیت های انسانی زباله می باشد. برخورد غیر اصولی و ناآگاهانه با زباله خطرات بهداشتی زیادی را همراه خواهد داشت از جمله دلایل برخورد غیر اصولی و ناآگاهانه با زباله کم بودن میزان آگاهی نسبت به خطرساز بودن آن می باشد. محققین بر این عقیده اند که با مشخص کردن میزان آگاهی ساکنین محل مورد مطالعه و جبران کمبود آگاهی از طریق تقویت بهداشت همگانی و ایجاد زمینه مناسب جهت همکاری مردمی به کمک نهادهای مذهبی و اجتماعی میتوان باعث کاهش بروز مشکلات ناشی از زباله گردید . در این طرح پرسش نامه ای بر مبنای اهداف پژوهش و حاوی سوالاتی در زمینه منابع تولید زباله، انواع زباله، نگهداری در محل تولید، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت ودفع خطرات و بیماریهای زباله تهیه شده است. حجم نمونه با نسبت ۵۰ درصد در نظرگرفته شده است وتعداد ۴۰۰ خانوار بعنوان نمونه از ده خوشه ۴۰ تایی بصورت تصادفی از محله های کوی امیر انتخاب شده اند. نتایج حاصله از تحقیق مشخص نمود که ۵۳/۱ درصد افراد از آگاهی عالی و ۴۳/۱ درصد خوب و ۳/۵ درصد از آگاهی متوسط و ۰/۳ درصد از آگاهی ضعیف برخوردار بودند. نتیجه نشان داد که بین جنس و میزان آگاهی در سطح ۰/۰۵ = α اختلاف آماری معنی داری نیست. همچنین بین تحصیلات و میزان آگاهی اختلاف معنی دار وجود دارد و همچنین میان سن و میزان آگاهی اختلاف معنی دار نیست که به نظر می رسد این نتیجه با توجه به محدودیت های تحقیق بوده باشد. همچنین نتایج بدست آمده نشانداد که ۶۶/۷% ساکنین کوی امیر وسیله مناسب برای نگهداری زباله را در سطل در دار به همراه کیسه پلاستیکی میدانند همچنین ۵۱/۶ درصد ساکنین معتقدند پس از تخلیه ظروف زباله باید شستشو و ضدعفونی شود و ۳۲/۹ درصد افراد فاقدآگاهی لازم در مورد کیفیت نگهدرای ظروف زباله در منزل می باشند. ۸۱/۲% ساکنین معتقدند زباله قابل بازیافت باید به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تحویل گردد. ۵۷/۶ درصد ساکنین معتقدند که زباله در تکثیر و فراوانی سوسک، مگس و پشه دخالت دارد. بررسی میزان آگاهی ساکنین کوی امیرالمؤمنی ن(ع) نشان داد که آگاهی بررسی شوندگان از درجه قابل قبولی برخوردار بوده ودر مواردلازم از طریق آموزش توسط نهادهای اجتماعی و بهداشتی بر طرف می گردد.