سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده رضائی ابهری –
طاهره یعقوبی –
فاطمه سالمه –
عذرا رضایی –

چکیده:

بلوغ، تولدی دیگراست، رویدادی طبیعی وازمراحل اجتناب ناپذیررشد انسان است که درنوجوانی اتفاق می افتد ازنظرلغوی بلوغ به معنی رسیدن به رشد، زن شدن وبه حد کمال رسیدن است، درهمین مرحله است که فرد ازدوران کودکی فاصله گرفته وبه دوران بزرگسالی پامی گذارد. اگرنوجوان فرصت یابد مسائل ومشکلات بلوغ را بشناسد والدین واجتماعی که درآن بسرمی برد به کمک وی بیایند این دوره را بطورطبیعی وبدون ناراحتی پشت سرگذاشته وبا نشاط وسلامتی پا به عرصه بزرگسالی می گذارد. تغییرات سریع وناگهانی که هنگام بلوغ اتفاق می افتد موجبنگرانی نوجوان شده ودرخیلی ازموارد منجر به بروزرفتارهای نامطلوب میشود.امروزه یک سوم جمعیت جهان را افراد زیر ۱۵ سال تشکیل می دهندودرکشورما ایران نیز بیشاز ۳۰ میلیون نوجوان زیر ۱۶ سال قراردارند. که نیمی ازآنها دختران هستند دختران ازدوران بلوغ تا ازدواج درمعرض انواع مشکلات جسمی ، روانی واجتماعی قرارمی گیرند والدین ننقش بسزائی درآموزش مسائل جنسی وبهداشت دوران قاعدگی دارند. مادران مطمئن ترین کانال انتقال اطلاعات درزمینه های مختلف بهداشت بلوغ می باشد. لذا این تحقیق با هدف تعیین میزان آگاهی مادران ازبهداشت جنسی وآموزشمسائل جنسی صورت گرفت