سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رایگان شیرازی نژاد – کارشناس ارشد بهداشت محیط و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – آمو
سعادت پرهیزکار – کارشناس ارشد مامائی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- آموزشکد
حسین ماری اریاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- آ

چکیده:

بهداشت محیط زیست عبارتست از کنترل عواملی از محیط زندگی که به نحوی در رفاه و سلامت جسمی،روانی و اجتماعی انسان تاثیر دارند یا خواهند داشت. در این پژوهش میزان آگاهی مردم شهر یاسوج در مورد خصوصیات آب آشامیدنی سالم، وضع زباله و بهداشت هوا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های پژوهش ۳۴۰ نفر از اهالی شهر یاسوج بودند که از این تعداد ۵۶/۵% زن و بقیه مرد بودند و هم چنین ۴۷/۹% از نمونه ها را افراد متاهلی به خود اختصاص می دادند که به روش تصادفی انتخاب شده بودند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر چهار بخش مشخصات دموگرافیک(فردی)، و اطلاعات بهداشتی در زمینه آب آشامیدنی، دفع زباله و بهداشت هوا بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از نرم افزارهای SPSS و EPI.6 و آزمونهای T-TEST . X2 و آنالیز و اریانس استفاده گردید.نتایج نشان دادند که میانگین نمرات آگاهی زنان نسبت به مردان و متاهلین نسبت به مجردین در مورد آب آشامیدنی سالم، دفع زباله و بهداشت هوا بالاتر بوده و همچنین میانگین نمرات آگاهی کارمندان در زمینه آب آشامیدنی سالم و بهداشت هوا بالاتر از سایر مشاغل بوده است. بین میانگین آگاهی افراد مورد مطالعه در مورد کل مفاهیم مورد بررسی (p=0/0001)، آب آشامیدنی سالم (P=0/02) و دفع زباله(P=0/0001) با میزان تحصیلات نمونه ها ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد ولی در مورد بهداشت هوا این ارتباط معنی دار نبود. متغیرهایی از قبیل بعد خانوار، وضعیت تاهل، شغل و جنس با میزان آگاهی نمونه ها ارتباط معنی داری نداشت.