سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خلیل سلوکی – پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل – زابل – دانشگاه علوم پزشکی
حمیدرضا غفاری –
عزیز شهرکی –
نادر سنچولی –

چکیده:

جهت ایفای نقش تریاژ به پرسنلی نیاز است که توانایی ارزیابی سریع وضعیت بیمارانی که در موقعیت نامناسب هستند را داشته باشند و سریعا آن ها را گوره بندی نمایند . هدف اینمطالعه تعیین میزان افزایش آگاهی و نحوه عملکرد پرسنل فوریتهای پزشکی از تریاژ ، قبل و بعد از آموزش در زابل در سال ۱۳۸۵ شهرستان زابل انجام گرفته است.
مواد و روشها :
این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر وری ۵۰ نفر ازپرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت . ابتدا این پرسنل در سه گروه مساوی تقسیم شده و برای هر گروه به میزان ده ساعت کلاس آموزشی دررابطه با انواع تریاژ و نحوه اجرا آن اجرا شد. به ترتیب قبل و بعد از اجرا کلاس آموزشی اطلاعات توسط پرسشنامه گردآوری شد، پرسشنامه شامل سه بخش اطلاعات دموگرافیک (۶ سوال)، سوالات مربوط به میزان آکاهی (۱۵ سوال) و نحوه عملکرد پرستاران (۱۵ سوال) بود. سپس اطلاعات حاصله قبل و بعد از کلاس های آموزشی پس ازجمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج این پژوهش نشان می هد که ۵۰ نفر پرسنل فوریتهای شرکت کننده در پژوهش ۷۰% در حدود سنی ۳۸-۲۲ سال قرار داشتند . در رابطه مفهوم تریاژ ، قبل از آموزش ۳۲% و بعد از آموزش ۷۵% بود. در مدت زمان ارزیابی یک بیمار قبل از آموزش ۴۵% و بعد از آموزش ۹۱% پاسخ صحیح دادند. هدف ار تریاژ انجام بهترین کار برای بیشترین تعداد جمعیت قبل از آموزش ۴۳% و بعد از آموزش ۶۸% جواب صحیح دادند . در پاسخ به سئوال علامتگذاری مصدومین تفکیک شده توسط تریاژ قبل از آموزش ۱۸% و بعد از آموزش ۶۳% جواب صحیح دادند. در سئوال وظایف مسئول تریاژ قبل از آموزش ۴۱% و بعداز آموزش ۸۷% جواب صحیح دادند . همچنین پرسنل فوریتها که فارغ التحصیل رشته پرستاری بودند از میزان اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه اورژانس برخوردار بودند.(Pvalue <0.05).
بحث:
بر اساس نتایج بررسیهای مختلف می توانبه این نکته اشاره کرد که آموزش و اجرای روشهای پیشگیری در حوادث غیر مترقبه ، از طرفی باعث افزایش مهارتهای و رسیدگی بهتر برای مراقبه از بیماران را موجب می شود. استفاده صحیح اجرای سیستم تریاژ در محل حادثه موجب رسیدگی بیشتر و تلفات کمتر به حادثه دیدگان بیشتر پرسنل درمانی و غیر درمانی برنامهریزی و انجام شود.