سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
ابوالفضل محمدطاهری – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت رزن
جلال عبدی – کارشناس ارشد آموزش سلامت شبکه رزن
جواد یوسفی – سرپرست مرکز بهداشت رزن

چکیده:

تولید زباله جزء لاینکف زندگی است، در محیط روستا به دلیل ساختارهای فرهنگی – اجتماعی خاص، نیاز به مدیریت مواد زائد بیش از سایر محیط ها احساس می شود. آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم، پشتوانه اصلی استفاده از مشارکت مردمی است و اولین گام در این راه سنجش آگاهی و نحوه نگرش مردم به مدیریت مواد زائد روستائی می باشد. این تحقیق با توجه به اجرای طرح روستای پاک از نوع توصیفی –تحلیلی در اسفندماه ۸۵ در روستای خورونده انجام گردید. در این خصوص پرسشنامه ای شامل ۳۶ سوال مربوط به وضعیت آگاهی و نگرش تهیه و از طریق مصاحبه حضوری برای کلیه ۲۶۸ خانوار ساکن در روستای به روش مذکور تکمیل گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یکطرفه و تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه بین میزان آگاهی با متغیرهای سطح تحصیلات، شغل، وضعیت تاهل، شغل سرپرست خانوار، میزان درآمد، تعدادافراد خانوار و منابع کسب اطلاعات رابطه معنی دار مشاهده گردید P<0/05 همچنین رابطه بین نگرش و وضعیت تاهل نیز معنی دار بوده است .(P<0/05 ) بر اساس نتایج حاصل از تحقیق میزان آگاهی ۵۵/۲% خانوارها در زمینه مسائل مربوط به مدیریت مواد زائد جامد روستائی در حد خوبی بوده و ۸۱ % خانوارها نسبت به مدیریت مواد زائد نگرش مثبت و ۱۹ % نگرش منفی داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از عوامل موثر در افزایش آگاهی و نگرش روستائیان و آموزش براساس آنها به عنوان عامل مهم در پیشبرد برنامه های بهداشتی به ویژه مدیریت مواد زائد و توجه به علائق و خواسته های ساکنین در اجرای برنامه های مربوط به روستای پاک ضرورت خواهد داشت.