سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بی بی نرگس معاشری – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمدرضا میری – استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حمیدرضا مشرقی مقدم – متخصص قلب
سیدمحمدرضا اسلامی – دکتر داروساز، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:

اعتیاد به مواد مخدر خانمانسوز است اما خانمانسوزتر از آن اعتیاد به داروها و مواد شادی بخش است.بیشک برخی از نوجوانان و جوانان بدون داشتن آگاهی کافی، از این قرصها به عنوان پایان دهنده غم هایشاناستفاده می کنند که متأسفانه آمارها در کشور نشانگر عمق این فاجعه است. با توجه به آمار روز افزون مصرف این ماده در کشور، محققین بر آن شدند که پژوهشی با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههایمختلف شهر بیرجند انجام دهند تا بتوانند با توجه به میزان آگاهی و نگرش این قشر، آموزشهایی در این زمینه انجام داده و اثرات مضر مصرف این مواد را به دانشجویان و دیگر اقشار آسیبپذیر جامعه بشناسانند.روش بررسی : در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۵۳۶ دانشجو از دانشگاههای علوم پزشکی، آزاد اسلامی و دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختاری شامل ۳۰ سؤال که روائی آن به روش اعتبار محتوا سنجیده و پایایی پرسشنامه به روشTest re test محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیلداده ها از آزمون کای دوTتست و آنالیز واریانسیکطرفه استفاده گردید وP≤۰/۰۵ به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد پایین بودن اطلاعات و آگاهی عامل مهمی در گرایش افراد آسیب پذیر جامعه به قرصهای اکستازی می باشد، همچنین زندگی در اماکن بدون نظارت مسؤولین نیز می تواند عاملی در گرایشدانشجویان به سوی مواد مخدر و … باشد