سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین انصاری – اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عضو مرکز ت
فردوس کرد مصطفی پور – اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عضو مرکز ت
فاطمه رخشانی – اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عضو مرکز ت
غلامرضا مسعودی – اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و عضو مرکز ت

چکیده:

عمل بازیافت بازیافت یک راه برای کاهش مقدار زباله دفن شده میباشد و میتواند هزینه دفع زباله را کاهش داده و انرژی ومنابع طبیعی را ذخیره کند. آگاهی ونگرش مردم خصوصا زنان، از برنامه های بازیافت مواد زاید جامد مهمترین فاکتور موثر در موفقیت این برنامه است. هدف از این مطالعه بررسی این فاکتور در زنان زاهدانی و متعاقب آن تعیین فاصله های آموزشی می باشد در این مطالعه مقطعی ۱۵۰ نفر از زنان منطقه ۳ شهر زاهدان که عمل بازیافت در ان انجام می شود در سال ۱۳۸۶ به صورت سهمیه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه ای حاوی اطلاعات دموگرافیک واطلات مربوط به میزان آگاهی و سطح نگرش بود. برای تقسیم بندی نمرات آگاهی و نگرش از صدک های ۳۰ و ۷۰ استفاده شد. اطلاعات در نرم افزار ۱۳٫ SPSS با استفاده از آزمون کای دو مورد تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه ۳۲ % بلوچ و ۶۸ % زابلی بودند. تنها ۱۵ % آنها تحصیلات دانشگاهی و ۴۶ % آنها بالای ۴۰ سال سن داشتند و ۵۶ % آنها خانه دار بودند. ۳۶ % از زنان آگاهی و ۳۰ % نگرش خوبی در این مورد داشتند. رابطه بین آگاهی و نگرش زنان با قو میت و سن آنها معنی دار بود (۰/۰۵>P). رابطه بین میزان آگاهی و نگرش با سطح تحصیلات، سطح تحصیلات همسر و شغل معنی دار نبود (۰/۰۵< P). 38% تلویزیون ، ۱۴ % مطبوعات ، ۸% خانواده و بستگان را منبع کسب اطلاعات در مورد بازیافت ذکر کرده بودند..دادن کیسه زباله و خرید زباله از مردم را بهترین روش برای ترغیب مردم ذکر کرده بودند. از آنجا که موفقیت این برنامه منوط به آماده بودن بستر مناسب است و همچنین به خاطر این که با افزایش آگاهی و نگرش مردم، خصوصا زنان، بستر مناسب برای اجرای این برنامه بوجود خواهد آمد، لذا افزایش آگاهی و نگرش زنان در این مورد از اهمیت خاصی برخوردار است.