سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن احرامپوش – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
عباسعلی دهقانی تفتی –
محمد فرساد –

چکیده:

منطقه آزاد شهر که در تقسیمات کشوری و طر تفصیلی به عنوان ناحیه شهری تعریف شده است با وسعتی بیش از ۷/۵ کیلومتر مربع جمعیتی بالغ بر ۲۳ هزار نفر (۴ هزار خانوار) و همچنین ۲۵۰۰ نفر از مهاجرین (افاغنه) را در خود جای داده است. عملیات اجرایی پروژه شهر سالم در سال ۱۳۷۵ در این منطقه بصورت آزمایشی (Pilot) آغاز و با توجه به لحاظ موقعیت قرار گیری در حاشیه شهر اقشار مختلف از نظر فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در آن سکونت دارند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه قسمت مشخصات دموگرافیک سوالاتی در مورد آگاهی افراد مورد مطالعه و سایر مواردی که برای تعیین نگرش آنان در مورد پروژه شهر سالم لازم بوده که روایی آن توسط متخصصین ذیربط تأئید و پایایی ان با آزمون مجدد مشخص شد. جامعه م ورد پژوهش نیز ساکنین منطقه آزاد شهر بودند که بصورت آسان تصادفی انتخاب شده بودند و آنالیز داده ها بوسیله نرم افزار آماری EPI و آمار توصیفی صورت گرفته است. نتایج: ۵۲% از افراد مورد مطالعه را زنان و بقیه را مردان تشکیل می دادند که ۳۸% دانشجو و محصل و ۲۰% حتمخ ئتر . ۱۱% کارمند و بقیه شغل آزاد داشتند. ۷۷% خانوارهای مورد مطالعه کمتر از ۳ فرزند و ۳% آنان بیش از ۸ فرزند داشتند و ۳۸% افراد مورد مطالعه بیسواد و یا سوادی در حد خواندن و نوشتن داشتند و بقیه دیپلم و بالا بودند (۳۴% دیپلم، ۱۶% فئق ذیپلم و ۱۲% لیسانس و بالاتر) اگر چه ۹۵% افراد مورد مطالعه ستاد شهر سالم را ضعیف و تنها ۶% میزان فعالیت سظتاد را عالی تلقی نمودند، دیدگاه افراد مورد مطالعه در مورد نیازهای منطقه آزاد شهر به ترتیب ۴۱% فضای سبز، ۲۲% سینما و مراکز تفریحی و ۲۱% مراکز فرهنگی و ورزشی بوده و ۱۶% هم زمینه لازم برای اشتغال را توسط ستاد شهر سالم ضروری می پنداشتند. درصد قابل توجهی از افراد مورد پژوهش در مورد وظایف ستاد شهر سالم آگاهی کافی نداشتند و عمده وظایف آنرا در محدوده اختیارات و وظایف شهرداریها تلقی می نمودند. (۸۲%) بحث و نتیجه: با توجه به اینکه بعضی فعالیتهای توسعه شهری همانند خانه سازی، صنعت، امور زیربنایی و غیره در صورت فقدان ضوابط و موازین بهداشتی و زیست محیطی می تواند سلامت افراد را به مخاطره افکند و از آنجائی که مشارکت آگاهانه جامعه می تواند نقش مؤثری برای حفظ و ارتقای سلامت در روند توسعه ایفا نماید، می توان نتیجه گرفت آگاه سازی جامعه از موارد توسعه و همچنین فعالیتها وبرنامه های پروژه شهر سالم نقش مهمی در تحقق اهداف آن ایفا می نماید.