سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریبا فاتحی – سرپرستار – مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

هدف:
توسط پرستاران اورژانس می باشد هدف ازاین بررسی تعیین میزان آگاهی پرستاران اورژانس از اصول کنترل درد و تدابیر مربوط به کاهش درد و همچنین مشخص نمودن موانع کنترل درد یا بیماران توسط پرستاران اورژانس انجام شده است.
روش مطالعه:
این بررسی یک مطالعه توصیفی است که برای سنجش آگاهی پرستاران اورژانسدر زمینه کنترل و کاهش درد انجام شده است.
چکیده و بحث:
درد همواره به عنوان یکی از عمده ترین علل مواجهه بیماران به واحد های درمانی بویژه بخشهای اورژانس مطرح بوده و از این رو مطالعه و بررسی در این زمینه از اهمیت خاصی برخوردار است پرستاران اورژانس به عنوان اعضای خط مقدم تیم درمانی وظیفه مسئولیت خطیر مقابله با درد بیماران و تلاش برای تسکین و کاهش درد را به عهده دارند . لذا ضروری است که جهت ارتقای سطح دانش پرستاران اورژانس ابتدا سطح آگاهی آنان در ارتباط با موضوع تعیینشده و سپس موانع و مشکلات موجود را شناسای نموده و با استفاده زا منابع و امکانات در دسترس به رفع موانع اقدام شود تا در نهایت پرستاران اورژانس با علم و آگاهی بیشتری و با بهره گیری از جدید ترین امکانات و روش های درمانی بتوانند تدابیر ار برای ارزیابی و شنات بیماران و کنترل کاهش درد آنان در پیش گیرند.
نتیجه گیری:
نتایج بررسی حاکی از آن است که پرستاران اورژانس در زمینه اصول علمی کنترل درد دانش کافی ندارندو گاهی اوقات سوء تعبیر آنها از مفاهیم اعتیاد و وابستگی روانی فیزیکی و تحمل نسبت به داروها مانع از شناخت و ارزیابی درست درد بیماران می شود . علاوه بر این پرستاران عدم توانایی در تجویز دارو تا قبل از تشخیص بیماری کمبود اطلاعات و کمبود وقت برای ارزیابی درد بیمار و مسئولیت مراقبت از بیماری شدید رااز عمده ترین مشکلات و موانعی می داند ه در انجام وظیفه آنان در قبال بیماران مراجعه کننده به اورژانس ایجاد اختلال می کنند. بنابراین تلاش برای برنامه های آموزشی در جهت ارتقاء دانش پرستاران اورژانس ، تجهیز مراکز اورژانس با امکانات تشخیصی و در مانی کافی و سازماندهی کارد در این مراکز برای ایجاد فرصت کافی از نظر بررسی و کنترل درد بیمار می تواند مفید واقع شود.