سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرجان کرباسی – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
بنفشه تهرانی نشاط – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
لاله قدسی – مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم کارشناسی ارشد آمار

چکیده:

به دلیل این که بهداشت جنسی مدد جویان اهمیت دارد پرستاران به عنوان عضوی از تیم بهداشتی بایستی آموزش لازم به منظور ارتقاء بهداشت جنسی و مراقبت های ضروری برای مواجهه شدن با مشکلات جنسی را ارائهدهند. بسیاری از پرستاران به همراه مد اخلاتی که ممکن است تاثیر زیان آوری بر بهداشت جنسی مدد جو داشته باشد رفتارهای خشکو محافظه کارانه با او دارند. هدف : این تحقیق ،پژوهشی توصیفی است که میزان آگاهی پرستاران در رابطه با آموزشبهداشت جنسی مدد جویانبیمارستان ها و درمانگاههای شهرستان جهرم را در سال ۱۳۸۴ بررسی کرد. روش : بعد از تهیه پرسشنامه پژوهشگر ساخته که بر اساس مروری بر ادبیات بود و شامل دو بخش خصوصیات دموگرافیکو سئوال های مربوط به آگاهی پرستاران در رابطه با بهداشت جنسی بود. پرسشنامه ها توسط کلیه پرستارانشاغل در بیمارستان ها و درمانگاههای شهرستان جهرم تکمیل گردید. حجم نمونه پژوهش ۴۵ نفر بود. داده ها بوسیله نرم افزارSpss توسط آزمون مجذور کای ، کوواریانسو تستهای همبستگی تجزیه و تحلیل گردید. بر طبق نتایج فوق بیشتر پرستاران در رابطه با آموزشبهداشت جنسی آگاهی متوسط داشتند. نتایج تحقیقات مشابه نیز نشان می دهد اعضاء تیم بهداشتی از قبیل پرستاران آمادگی آموزش بهداشت جنسی را ندارندچونکه احساس شرم می کنند یا اینکه به مشکلات جنسی بیمار اعتمادی ندارند یا تصور می کنند به حریم خلوت بیمار تجاوز می کنند. تجربه جنسی پرستاران در این زمینه اهمیت دارد. بنابراین توسعه خود آگاهی در رابطه با آموزش بهداشتجنسی و مهارتهای ارتباطی متعدد با مدد جویان در زمینه مشکلات جنسی ضروری به نظر می رسد