سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبا منصوری – متخصص داخلی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محمد پوردانش – متخصص داخلی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس
حشمت الله یارحقی – کارشناس بهداشت محیط استان
زهرا لقائی – کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت استان

چکیده:

بروز بالایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و … اجتناب ناپذیر بوده و همواره صدمان ناشی از بروز این بلایا و عوارض آن صدمات جدی به جامعه وارد نموده است. آنچه قابل توجه میباشد بروز مشکلات و عوراض پس از بروز بلایا خصوصاً مسائل بهداشتی میباشد که میتوان با اقدامات لازم تاحدی از این عوارض کاست. پژوهش حاضر که یک پژوهش مقطعی بوده و با هدف تعیین میزان آگاهی کارکنان بهداشتی در مورد بلایای طبیعی و عوارض ناشی از آن، آب و روشهای بهسازی و سالمسازی آب پس از بروز بلایای طبیعی انجام پذیرفته تا بتوان نیازهای آموزشی کارکنان را شناسائی و از طریق برنامه های مدون آموزشی و تهیه مدول آموزشی مناسب اقدام نمود. حجم نمونه: کل کارکنان شاغل در بخش بهداشت که فعالیت بهداشتی دارند.(پزشکان، کارشناسان، کاردانها، تکنسینها، بهورزان در کلیه بخشهای ستادی، و محیطی) براساس بررسی اولیه ۱۷۲۳ نفر بودند که از این تعداد ۱۶۲۲ نفر مورد مطالعه قرار گرفت.روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. که با استفاده از آخرین دستورالعملها، کتب، نشریات و … موجود توسط کارشناسان مجرب بهداشت محیط طراحی گردید. داده های بدست آمده در برنامه PE2 ضبط و با استفاده از برنامه SPSS اطلاعات تجزیه و تحلیل انجام شدن. در تجزیه و تحلیل نشان میداد که میانگین میزان آگاهی کارکنان ۶۰/۵-+۱۰ از صد امتیاز بود. و کمترین میزان آگاهی در خصوص روشهای سالم سازی، بهسازی و حفظ حریم آب پس از وقوع بلایای طبیعی با میانگین ۴۷/۲-+۲۲/۶بوده و بالاترین میزان آگاهی در خصوص شناخت بلایای طبیعی و عوارض ناشی از آن با میانگین ۶۹-+۱۴بود. میانگین امتیاز مردان و زنان به ترتیب ۶۲/۲-+۹/۵ و ۵۸/۹-+۹ بود.کارکنان بهداشت محیط با متوسط نمره ۶۷/۲-+۸/۵بالاترین و بهورزان با ۵۸/۱-+۱۰پائین ترین میزان آگاهی را داشتند. در مقایسه سابقه اشتغال و میزان آگاهی افرادی که سابقه اشتغال کمتر از ۵ سال داشتند بالاترین آگاهی را با میانگین ۶۲/۴-+۸/۸ نسبت به سایر کارکنان داشتند.(براساس افزایش سابقه شغلی افراد متوسط آگاهی کاهش یافته و بحث در این مورد مستلزم پژوهش بیشتر میباشد.) برگزاری دوره های آموزشی و آموزشهای ضمن خدمت جهت کارکنان تمام رده ها براساس برنامه ریزی مدون و اصولی میتواند در ارتقاء سطح آگاهی موثر بوده و عملکرد صحیح را در پی خواهد داشت.