سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجید حسنی مقدم – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،تهران، اقتصاد کشاورزی
ترانه اسکو – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور،آمل، حشره شناسی
حسن اسدپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،اقتصاد کشا

چکیده:

زارعین اهداف و محدودیتهای متعددی دارند که در تصمیم گیریهای آنها نقش بزرگی ایفا می نمایند . لذا فاکتورهای اقتصادی ،اجتماعی و مسائل فنی را نمی توان در قالب مدیریت از هم جدا کرد . از اینرو در تحقیق فوق مدیریت عوامل خسارت زا با ملحوظ داشتن واقعیتهای اقتصادی منطقه مورد بررسی قرار گرفت تا میزان تقارن آن با معیارهای اقتصادی مشخص گردد . در این بررسی پس از آشنائی با وضعیت پراکنش کشت برنج در منطقه مازندران نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب و اطلاعات مورد نظر با ابزار پرسشنامه و مصاحبه با برنجکاران و بازدیدهای فنی در طول مراحل کاشت و داشت اخذ گردید . با استفاده از مجموعه اطلاعات بدست آمده نقش آیتم های اقتصادی و اجتماعی در تصمیم زارع ب ه روش تحلیل تابعی تولید و آنالیز آماری مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد میانگین کارائی اقتصادی استفاده از قارچ کش ها،علف کش ها و حشره کش ها در ناحیه دوم تولیدی می باشد . مقدار استفاده بهینه اقتصادی برای دو گروه زارعین کوچکتر و بزرگتر از ۲ هکتار نشان می دهد،سموم قارچ کش و علف کش کمتر از حد بهینه و حشره کش ها بیشتر از حد بهینه استفاده می گردد .. همبستگی عوامل موثر بر اتلاف سموم شیمیائی در حوزه های اقتصادی،اجتماعی،فیزیکی ومدیریتی بررسی گردید . نتایج نشان می دهد بین تعداد قطعات؛سطح کشت؛مقدار کود شیمیائی و رف تار مصرفی همسایگان با اتلاف سم در سطح ۵ درصد و در مورد دسترسی بموقع به سموم و اتلاف در سطح ۱۰ درصد همبستگی وجود دارد . سطح بهینه کشت بر اساس حداقل سازی هزینه مدیریت کنترل آفات ۱/۹ هکتارمحاسبه شد . و نهایتا آنالیز واریانس تاثیر گروههای مختلف فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی و فنی بر روی میانگین هزینه مدیریت مبارزه بررسی که نشان می دهد متغیرهای سابقه کشاورزی؛داشتن شغل دوم و سطح زیر کشت در سطح یک درصد و در خصوص میزان تحصیلات و تعداد قطعات مزرعه در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری مشاهده می گردد .