سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین سلمانی –
حمید جعفری –

چکیده:

با افزایش آگاهی از وجود بسیاری عناصر بویژه عناصر سمی در آبها، نیاز به بهبود شرایط اندازه گیری برای تعیین چنین عناصری جهت اقدامات بهداشتی بعدی لازم به نظر می رسید. ماکزیمم سطح غلظت قابل قبول برای عناصر سمی در آبهای آشامیدنی توسط سازمان EPA معرفی شده است که برای اکدمیوم و ارسنیک مقدار ۰/۰۰۵ میلی گرم در لیتر گزارش شده است. اندازه گیری عناصر با تکنیک جذب اتمی صورت می گیرد. اسپکتروسکپی جذب اتمی به روش شعله و گوره گرافیتی صورت می گیرد. حساسیت روش جذب اتمی با تکنیک کوره گرافیتی ۱۰۰ GFAA مرتبه بیشتر از روشهای جذب اتمی شعله ای است. دستگاه استفاده شده برای این مطالعه اسپکتروفتومتر جذب اتمی ۲۰-AA مجهز به اتمی کننده با کوره گرافیتی ۹۵-GTA بود که قابل نمونه برداری توسط نمونه بردار خودکار می باشد. تعداد ۲۰ نمونه از مخزن ه ای مختلف آب و چاههای آب در طول ت ابستان ۱۳۸۴ جمع آوری شد. بعد از جمع آوری نمونه ها فوراً در آزمایشگاه تثبیت شدند تا مراحل اندازه گیری صورت گیرد. در این روش دستگاه جذب اتمی توسط محلولهای استاندارد تهیه شده کالیبره گردید و برای اندازه گیری، کادمیوم ۲۰ میکلولیتر و ارسنیک ۲۵ میکرولیتر از هر نمونه همراه یک اصلاح کننده به طور مستقیم توسط نمونه بردار خودکار به کوره گرافیتی تزریق شد. بدنبال آن مراحل خشک کردن، خاکستر کردن، اتمی کردن و اندازه گیری فلز با یک برنامه ریزی برای هر عنصر صورت گرفت. روش انتگرال گیری سطح زیرپیک جذبی برای تعیین مقدار عنصر انتخاب شده بود. تمام برنامه ریزی مراحل اندازه گیری توسط یک دستگاه کامپیوتر کنترل شده بود. تکنیک اسپکتروسکوپی GFAA دارای حساسیت بالا است و قادر به اندازه گیری مقدار نانوگرم بر میلی لیتر فلز است. همچنین تکنیک GFAA یک روش معتبر و قابل اعتماد با انتخاب پذیری بالا در اندازه گیری عناصر به شمار می رود که در این مطالعه این تکنیک انتخاب شده است. میانگین بدست آمده برای آبهای آشامیدنی مورد بررسی ۰/۰۰۳۳ میلی گرم در لیتر و میانگین برای آبهای دیگر ۰/۰۰۷۲ میلی گرم در لیتر بدست آمد. مقدار میانگین بدست آمده برای آبهایی که به طور مستقیم از چاههای آشامیدنی نمونه بردای شده بود. بطور چشمگیر از میانگین برای آبهای دیگر کمتر بوده است.