سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد خضری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،معاونت غذا و دارو آزمایشگاه کنترل مواد غذایی بهداشتی و آرایشی بخش میکروبیولوژی
حلیمه مرادنیا – دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،معاونت غذا و دارو آزمایشگاه کنترل مواد غذایی بهداشتی و آرایشی بخش میکروبیولوژی
علی محمدی ثانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی
حسن وطن خواه – شرکت صنایع پودر شیر مشهد –آزمایشگاه کنترل میکروبیولوژی

چکیده:
مقدمه و هدف : مواد غذایی یکی از عوامل مهم برای انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی هستند. امروزه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) یک پاتوژن عمده بیماریهای منتقله از راه غذا بعنوان یکی از بزرگترین نگرانی ها مجامع پزشکی میباشد. استافیلوکوکوس اورئوس مهمترین پاتوژن انسانی با طیف وسیعی از بیماری ها است مقاومت های آنتی بیوتیکی مهمترین چالش در پزشکی محسوب میگردد این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین در نمونه های لبنی نمونه برداری شده در سطح شهر مشهد صورت گرفته است. روش مطالعه:تعداد ۱۲۰ نمونه از ( ۶۰ پنیر و ۶۰ بستنی ) از مراکز عرضه شهر مشهد جمع آوری گردید جستجو و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس ۶۸۰۶ISIRI# انجام گردید. شناسایی و تعیین ، سویه های MRSA از دیسک حاوی µg1 اگزاسیلین و به روش دیسک دیفیوژن آگار انجام شدو بروش PCR بوسیله ژن اختصاصی mecA تایید نهایی انجام گردید. نتایج و بحث : بیست نمونه (۴٫۱۵%) آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از آزمون های روتین آزمایشگاهی (رنگ آمیزی گرم،تست کاتالاز،تست کواگولاز وتست DNase) جداسازی شد که چهار نمونه استاف اورئوس (۱٫۶%) مقاوم به متی سیلین بروش دیسک جداسازی و شناسایی شدو در PCR نهایی ۲ نمونه۰٫۸۳% بوسیله ژن mecAتاییدگردید. نتایج این مطالعه در مقایسه با نتایج مطالعات مشابه در ایران همخوانی نسبی دارد. البته این گزارش اولین نتایج بررسی میزان MRSA درنمونه های مواد غذایی از شرق کشور می باشد که لزوم تداوم این سری پژوهشها را نشان میدهد .