سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس بهرامی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
حسین اکبری – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدرضا پلنگی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
بهرام نظر علیوند – دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

در طول تاریخ سوانح و حوادث طبیعی و ساخته دست بشر از عوامل عمده تهدید کننده زندگی انسانها بـوده و هـست یکی از حوادث طبیعی مهم زلزله می باشد و ایران نیز از مناطق در معرض خطر زلزله اسـت . مقـاوم نبـودن سـاختمان منـازل بخصوص در مناط ق روستایی یکی از عوامل افزایش تلفات می باشد . این مطالعه به منظور ارزیابی استحکام خانه های روستایی ویدوج کاشان در برابر زلزله در اسفند ماه ۱۳۸۳ انجام گرفت . مواد و روشها : این مطالعه توصیفی بر روی ۵۰ خانه مسکونی روستای مذکور که بصورت تصادفی انتخاب شـده بودنـ د صـورت گرفت اطلاعات از طریق مراجعه به منازل و مشاهده آن و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردد و سپس مـورد تجزیـه و تحلیـل آماری قرار گرفت . براساس اطلاعات بدست آمده ، منازل این روستا به سه گروه ضعیف – متوسط و خـوب از نظـر مقاومـت در برابر زلزله تقسیم شدند . یافته ها : نتایج نشان داد که از لحاظ مصالح بکار رفته % ۴۸ منازل از خشت و گل % ۳۸ از آجر و گـل و % ۱۴ آنهـا از آجـر و سیمان بودند . از نظر داشتن پی ساختمان % ۶۴ دارای پی از سنگ و گل ، % ۶ سنگ و سیمان و % ۲۶ بـدون پـی و فقـط % ۴ آنها دارای شناژ کف بودند . به لحاظ پوشش سقف % ۷۶ تیر چوبی %۱۶ تیر آهن ، % ۴ تیرچه بلوک و % ۴ از نوع سقف گنبدی بودند . از نظر قدمت ساختمان % ۶۸ منازل دارای قدمت بیشتر از ۱۵ سال ، % ۱۴ دارای قدمت ۱۰-۱۵ سال ، % ۱۰ پنج تـا ۱۰ سال و ۸ درصد آنها دارای قدمت کمرت از ۵ سال بودند . بحث و نتیجه گیری : با توجه به یافت ه ها مشخص گردید که بیشتر خانه های ویدوج بدون پی ریزی و یا دارای پی سـاختمان از نوع سنگ و گل هستند و پوشش سقف از نوع تیر چوبی ومصالح بکار رفته از نوع خشت و گل می باشد کـه ایـن مـصالح در برابر زلزله غیر مقاوم است و با توجه به اینکه % ۵۰ منازل امتیاز ضعیف ، % ۴۸ امتیاز متوسط گرفتنـد و فقـط % ۲ آنهـا دارای امتیاز خوب بودند بنابراین منازل این روستا و سایر روستاها در معرض خطر زلزلـه مـی باشـد و بایـستی ایمـن سـازی منـازل روستایی بصورت عملی در دستور کار مسئولین ذی ربط قرار گیرد .