سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم یوسفی نژاد – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی – مربی پرورشی مدیریت آموزش و پرورش شهرستا
حسین مهدی زاده – استادیار دانشگاه ایلام
مریم اسلام پناه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

با توجه به اهمیت و نقش چندرسانه ای ها در فرایند یاددهی و یادگیری سوال اساسی این تحقیق این است که دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان ایلام تا چه اندازه به چند رسانه ای های آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی دسترسی داشته و از آنها استفاده می نمایند و تا چه اندازه به اثربخشی آنها معتقد می باشند؟ دراین راستا با اجرای یک تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم ۱۷۹ نفر از دانش آموزان انتخاب و نظرات آنها در قالب یک پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ۶۷ درصد دانش آموزان از چند رسانه ای آموزشی استفاده نموده و ۵۵/۹ درصد انها میزان تاثیر این چند رسانه ای هاه را در یادگیری خودزیاد برآورد میکنند هم چنین تحلیل فرضیه ها حاکی است که بین سطح سواد والدین، شغل پدر، میزان استفاده ی پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگتر از رایانه با میزان استفاده ی دانش آموز از چند رسانه ای های آموزشی وجود دارد.