سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودا صمدزاد – آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی استان آذربایجان غربی، معاونت غذ
سامال یگانه –
ابراهیم خلیل بنی حبیب –
امیر رحیمی راد –

چکیده:

از بین انواع روغن های مصرفی موجود در ایران، روغن جامد و کره گیاهی ۱، از جمله روغن هایی می باشند که بیشترین مصرف را در بین مردم ایران دارند . با توجه به اینکه، در طی فرایند هیدرو ژناسیون روغن های جامد ، مقادیر زیادی اسید چرب تولید می گردد و کره گیاهی نیز بدلیلمکانیسم نامناسب تولید آن، از جمله منابع مهم اسیدهای چرب ترانس ۲ و اشباع ۳ می باشد و با توجه به اینکه مصرف اسید چرب ترانس و اشباع ،موجب افزایش LDL و کاهش HDL -کلسترول خون می گردد، بعنوان یکی از عوامل ایجاد کننده بیماریهای قلبی -عروقی بحساب می آید . در این مطالعه ما به بررسی میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع موجود در روغن جامد مصرفی از دو مارک A و B موجود در بازار مصرف استان آذربایجانغربی و کره گیاهی مصرفی از دو مارک C و D موجود در بازار مصرف استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. در این مطالعه، ۱۸ نمونه روغن جامد از دو مارک A و B و ۲۴ نمونه کره گیاهی از دو مارک C و D با بکارگیری روش کروماتوگرافی گازی ۴ مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشانمی دهد که میانگین در صد اسیدهای چرب ترانس و اشباع در روغن های ج امد بترتیب ۰۴ / ۱۴ % و ۸۴ / ۲۴ % و میانگین در صد اسیدهای چرب ترانس و اشباع در کره گیاهی بترتیب ۱/ ۱۴ % و ۷۹ / ۳۱ % می باشد. لازم بذکر است که میزان اسیدهای چرب اشباع کره گیاهی در دو مارک C و D در سطح معنی داری ۵% دارای اختلاف معنی دار بوده در حالیکه از نظرمیزان اسیدهای چرب ترانس اختلاف معنی دار نمی باشد . همچنین میزان اسیدهای چرب ترانس و اشباع روغن جامد در دو مارک A و B در سطح معنی داری ۵% اختلاف معنی داری ندارند