سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید صفرآبادی – کارشناس ارشد، سازمان فضایی ایران،
حمید امامی – کارشناس، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در این مقاله میزان اعتبار به روز کردن مدل اجزا محدود سازه یک ماهواره میکرو (که در این مقاله ماهواره سفیر، به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است) با استفاده از نتایج آزمون ارتعاشات اتفاقی سطح پایین مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار المان محدود Nastran/Patran مه به طور متداول در زمینه های فضایی مورد استفاده قرار می گیرد، مدل اجزا محدود یکپارچه سازه ماهواره در شرایط مرزی هنگام پرتاب ایجاد گردیده و سپس با اعمال ارتعاشات اتفاقی سطح پایین به تحلیل پاسخ پرداخته شده است. در ادامه مدل اجزا محدود سازه ماهواره به صورت پرتاب ایجاد گردیده و سپس با اعمال ارتعاشات اتفاقی سطح پایین به تحلیل پاسخ پرداخته شده است. در ادامه مدل اجزا محدود سازه ماهواره به صورت مرحله به مرحله به روز شده است. لازم به ذکر است که در طی مراحل مختلف به روز رسانی سعی شده است با تغییر مقدار و نحوه توزیع جرم ها غیر سازه ای (Non Structural Masses)، جرم مدل المان محدودسازه ماهواره به جرم حاصل از نتایج حاصل از آزمون خصوصیات فیزیکی نزدیک شود. در هر مرحله جهت حصول اطمینان از صحت روند به روز رسانی تحلیل ارتعاشات اتفاقی، انجام شده و نتایج تحلیل با نتایج آزمون مقایسه گردیده است. با طی مراحل مختلف به روز رسانی، یک مدل نهایی به روز شده حاصل گردیده به طوریکه این مدل از نظر جرمی (چه از نظر مقدار جرم کل و چه از نظر نحوه پراکندگی اجرام غیر سازه ای) خصوصیات سازه یکپارچه سازی شده را بیان می کند. در نهایت با مقایسه نتایج تحلیل برای مدل به روز شده نهایی و نتایج آزمون ارتعاشات اتفاقی سطح پائین (که از انجام آزمون های ماهواره سفیر حاصل شده است) میزان اعتبار به روز کردن مدل اجزا محدود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل، روند به روز رسانی مدل اجزا محدود را تائید می کند.