سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هادی صابر – مددکار کمیته امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل
مهدی حضرتی – کارشناس اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) مدیریت شهرستان اردبیل
شهزاد جماعتی ثمربن –

چکیده:
موضوع مقاله حاضر بررسی میزان اعتماد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با مددکاران در استفاده از خدمات حمایتی می باشد که در این پژوهش مطالعه موردی ، مددجویان شهرستان اردبیل می باشد. در مطالعه مذکور به چگونگی اعتماد مددجویان با مددکاران و عوامل موثر بر آن بعنوان هدف کلی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع پیمایشی می باشد به دنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بستر، زمینه های مناسبف امکانات و عوامل تاثیرگذار جهت تعامل اعتماد بیشتر با مددجویان در ابعاد مختلف از اهداف فرعی این پژوهش است. جامعه آماری پژوهش، شهر اردبیل و مددجویان حاضر ۸۹۸۰ نفر می باشد که طبق فرمول کوکران تعداد ۳۱۲ نفر بعنوان نمونه انتخاب و استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین تعامل اعتمادی، رابطه آماری معنی داری وجود دارد.