سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
اسلام مجیدی هروان – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی‐ کرج
حمیدرضا زمانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات‐ تهران

چکیده:

در بین گیاهان زراعی پنبه دومین محصول متحمل به شوری بعد از جو است. در جنس Gossypium گونه های دیپلوئید با توجه به منشاء شان تحمل بیش تری نسبت به شوری دارند . به منظور بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به شوری در گونه های مختلف زراعی پنبه و یافتن منابع ژنتیکی متحمل ، ٢٨ رقم از چهار گونه زراعی جنس Gossypium در قالب ٤ آزمایش (دو آزمایش در شرایط تنش شوری و دو آزمایش در شرایط غیر تنش ) مورد ارزیابی قرار گ رفتند . تنوع بالای بین و درون گونه ای برای تحمل به شوری مشاهده گردید . در بین صفات مورد بررسی تنوع ژنتیکی بالا در هر دو سطح پلوئیدی برا ی صفاتK+/+Na و K+ مشاهده شده ولی انباشت اسیدآمینه پرولین و قند های محلول خصوصا در دیپلوئید ها از تنوع پایینی برخوردار بود ه است . ارقام گونه G. herbaceum از تحمل به شوری نسبتا بالایی نسبت به سه گونه دیگر بر خور دارند. ارقام گونه تتراپلوئید G. barbadense نسبت به شوری حساس تر از سایر گونه ها بوده و به طور کلی ارقامی که بیشترین نسبت K+/+Na را داشتند از عملکرد بالاتری برخوردار بودند. در میان ارقام تتراپلوئید رقم Crema از گونه G. hirsutum با ۴۸۸۵ کیلوگرم در هکتار و در میان دیپلوئید ها رقم سرخه سمنان از گونه G. herbaceum با ١٨٣٧ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد وش در شرایط تنش شوری بودند