سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا سعید نیا – استادیار ،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران
حسین مردانی – کارشناس ارشد،مدیریت بازرگانی،واحد شمال تهران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف میزان بازار گرایی شرکت های کوچک و متوسط مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان انجام گردیده است.با توجه به هدف اصلی، سوال اصلی و فرضیه اصلی، مدل بازارگرایی از نگاه «کوهلی و جاورسکی» که برمبنای سه متغیر کلیدی «ایجاد هوشمندی،توزیع هوشمندی و پاسخگویی» می باشد، برای سنجش میزان بازارگرایی شرکت های مستقر در پارک انتخاب گردیده است. دراین پژوهش جمع آوری اطلاعات از طریق مدیران ارشد شرکت ها که به صورت پرسشنامه بود، صورت پذیرفت. پرسشنامه نیز به صورت طیف لیکرت در ۵ بخش می باشد که ۲۷ سوال،سه متغیر اصلی بازارگرایی را مورد ارزیابی قرار می دهد. نتیجه حاصل از پژوهش که با استفاده از روش «آزمون ویلکاکسون» بر روی فرضیه اصلیو فرضیه های فرعی پژوهش انجام شد،چنین شد که شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان از میزان بازارگرایی بالا و قابل قبولی برخوردار هستند.