سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان –
محمدمهدی امین –
ایوب ترکیان –
نعمت الله جعفرزاده –

چکیده:

؛MTBE می تواند طی فرآیند تولید، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف به همراه بنزین به محیط راه یابد. راهیابی عموماً از طریق نشت مخازن ذخیره سازی روزمینی (AST) و زیرزمینی (UST) خطوط لوله انتقال، مخازن و پمپ های توزیع در جایگاههاف نشت مخازن ذخیره سوخت خانگی و کشاورزی و غیره صورت می گیرد. روشهایی متداول حذف MTBE از آب و فاضلاب های صنعتی عبارتند از: پمپاژ و تصفیه، عریان سازی با هوا، فرایندهای غشایی، تصفیه بیولوژیکی، استفاده از کربن فعال، اکسیداسیون پیشرفته، و حذف به کمک پلیمرها، یکی از اهداف استفاده از آزمون فعالیت متان سازی ویژه لجن (SMA , adi vit ymethanogenic specific) تعیین میزان بازدارندگی ترکیبات مختلف بر روی بیومس بی هوازی می باشد. دراین مطالعه، اثرات بازدارندگی غلظت های مختلف MTBE بر روی فعالیت متان سازی ویژه لجن توسط تست SMA آزمون گردید. مواد و روشها:به منظور ارزیابی میزان بازدارندگی ترکیب MTBE بر فعالیت متان سازی ویژه (SMA) بیومس بی هوازی به روش Batch درون ویالهای ۱۲۰ میلی لیتری، ۱۵ درصد حجمی بیومس و ۷۵ میلی لیتر سوبستره شامل اسید استیک و متانول به نسبت ۱:۱، ریخته شد، و غلظتهای مختلفی ازMTBE به آن اضافه می گردید. جهت تأمین دمای مطلوب ۳۵ درجه سانتیگراد در ویال ها از حمام آب گرم استفاده شده و برای اختلاط کامل محتویات ویال میکسر مغناطیسی بکار برده می شد. متان تولیدی از طریق جایگزینی گاز با محلول KOH 2 نرمال بعنوان جاذب ۲CO و برم تیمول بلو بعنوان اندیکاتور اندازه گیری می شد. م دت هر Batch 10 روز بطول می انجامید. آزمایش COD قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه ها انجام می گیرفت. نمودارهای هر Batch توسط نرم افزار Excel ترسیم و سپس تجزیه تحلیل می گردید. یافته ها: حداکثر میزان متان سازی ویژه لجن در غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر معادل ۱۳d.VSS g/4CH ml بدست آمد. با افزایش غلظت MTBE به ترتیب در گستره ۱، ۵، ۱۵ و ۳۰ میلی گرم در لیتر، فعالیت متان سازی ویژه لجن به ترتیب به میزان ۱۶، ۱۵، ۱۳ و ۱۱ میلی لیتر متان به ازای هر گرم VSS در روز متغیر بود. در غلظت MTBE معادل ۱۰۰۰ میلی رم در لیتر، میزان متان سازی ویژه لجن به صفر رسد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که غلظت های ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر MTBE نه تنها اثر بازدارندگی بر بیومس بی هوازی ندارند، بلکه MTBE خود به عنوان یک سوبستره کمکی باعث افزایش فعالیت متانس ازی ویژه از ۱۳ به ۱۶ میلی لیتر متان به ازای هر گرم VSS در روز می شود. با وجود این، در غلظتهای ۵ میلی گرم در لیتر و بالاتر، خاصیت بازدارندگی MTBE بر بیومس بی هوازی آغاز می شود. سرانجام در غلظت ۱ گرم در لیتر MTBE، بازدارندگی به حداکثر میزان خود می رسد و میزان گاز تولیدی تا حد صفر کاهش می یابد.