سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حشمت اله مرادپور – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد مهدی امین – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهناز نیک آیین – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضا مولایی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بازدارندگی غلظت های مختلف روغن های حاوی آروکلرهای ۱۲۴۲ و ۱۲۵۴ PCBs بر روی بیومس بیهوازی به روش آزمون فعالیت متان سازی ویژه (Specific Methanogenic Activity: SMA) می باشد. در این مطالعه از ویال هایی با حجم ۱۲۰ میلی لیتر استفاده گردید که حجم قسمت مایع در آنها ۹۰ میلی لیتر و حجم فضای خالی برای تجمع بیوگاز ۳۰ میلی لیتر بوده است. عمل تنظیم دمای اطراف ویال ها با استفاده از محفظه گرمایش انجام می گردید. دراین مطالعه نمونه های اصلی و شاهد به دو شکل مورد بررسی قرارگرفت: در حالت اول بدون استفاده از خاک آلوده به روغن حاوی PCBS و در حالت دوم با استفاده از خاک آلوده به روغن حاوی .PCBS نمونه های شاهد در هر دو حالت فقط حاوی سوبستره و بدون افزودن روغن بودند. غلظت های مورد ارزیابی به سه دسته مقادیر کم (۰/۰۲ لیتر لیتر روغن حاوی PCBS با غلظت ۶ppb) ، مقادیر متوسط ( ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ میلی لیتر روغن حاوی PCBS ) و مقادیر بالا ( ۱ و ۱/۵ میلی لیتر روغن حاوی PCBS ) دسته بندی گردید، و با یکدیگر و با نمونه های شاهد مقایسه گردیدند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داده است، راندمان حذف COD درویال های با مقادیر مختلف روغن حاوی PCB بدون استفاده ازخاک بین ۳۸/۵ تا ۶۴ درصد بوده است. بیشترین درصد حذف COD (حدود ۷۰ درصد) درویال هایی اتفاق افتاده است که فقطحاوی ۲ گرم خاک می باشند. نتایج به دست آمده ازآزمایش SMA نشان داد که سوبستره ورودی در شرایط بدون روغن حاوی PCB و در شرایطی که روغن حاوی PCBs در مقادیر بین ۰/۰۲ میلی لیتر تا ۰/۳ میلی لیتر در آن وجود دارد، در روز اول راه اندازی، بدون تاخیر توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شود . به علاوه در ویال SMA که مقدار روغن حاوی PCBs برابر با ۰/۱ میلی لیتر روغن بود.، حداکثر متان سازی ویژه( CH4(46/7) / g VSS. d mL) را داشت . و درمقادیر ۰/۲ و ۰/۳ میلی لیتر روغن حاوی ،PCBS متان تولیدی به ازای گرم VSS در روز به ترتیب به ۲۳/۱ و ۲۰/۴ می رسد . با اضافه نمودن مقادیر ۱ و ۱/۵ میلی لیتر روغن حاوی PCBS در ویال های SMA بعدی میزان تولید تجمعی گاز به شدت کاهش یافته و به ترتیب به ۱۶ و ۶ میلی لیتر به ازای گرم VSS در روزمی رسد. بنابر این میزان غلظت بهینه روغن حاوی PCBs در ویال های SMA که حداکثر متان سازی ویژه را داشت برابر ۰/۱ میلی لیتربه همراه ۰/۱ میلی لیتر سوبستره کمکی اسید استیک بدست آمد. و در مقدار روغن ورودی ۱/۵ میلی لیتر به همراه سوبستره کمکی اسید استیک، غلظت بازدارنده بوده است.