سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پیمان آق تومان – کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسل
وحید چگینی – دکتری مهندسی سواحل، استادیار وزارت جهاد سازندگی
محمدرضا بنازاده ماهانی – دکتری فیزیک دریا، رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

میزان بالاروی و سرریزی امواج نامنظم از موج شکن های توده سنگی مسلح به بلوک های آنتی فر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فیزیکی درفلوم موج مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی انجام شده است. امواج تایید شده به مقاطع مدل موج شکن نامنظم و طیف انرژی آن از نوع JONSWAP است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق که بر میزان بالاروی و سرریزی امواج از اینگونه سازه ها موثرند، عبارت از پارامترهای ارتفاع عمده موج، پریود اوج موج، ارتفاع آزاد، و شیب سازه هستند. مجموعا تعداد ۱۰۸ آزمون در این تحقیقصورت گرفته که نتایج آنها در قالب نمودارهای ترسیمی توزیع بالا روی و سرریزی موج و بر حسب پارامترهای بدون بعد ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته اند.