سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل مهری دهنو – کارشناس ارشد عمران ، سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا غفوری – استاد بخش عمران ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله اثر اعمال شتاب نگاشت های غیر همزمان و غیر یکنواخت زلزله بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی قوسی بررسی شده است. برای تولید شتاب نگاشت های غیر همزمان و غیر یکنواخت زلزله از شبیه سازی احتمالاتی شتاب نگاشت های ثبت شده استفاده شده است . به عنوان مطالعه موردی، رفتار سد قوسی بختیاری در سه حالت تحریک غیر همزمان ، تحریک غیر یکنواخت و تحریک غیر همزمان و غیر یکنواخت بررسی و نتایج با تحلیل دینامیکی معمولی مقایسه شده است . تحلیل ها با استفاده از نرم افزار ANSYS11 و به صورت تاریخچه زمانی انجام شده است نتایج حاکی از آن است که عامل غیر یکنواختی و غیر همزمانی حرکات زلزله اثر قابل توجهی بر پاسخ دینامیکی سد قوسی دارد