سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران
کامبیز مستوفی دربان – کارشناس ارشد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران،تهران

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی میزان تأثیر فرهنگ رانندگی در کاهش کارایی و افت کیفی شاخص های ترافیکی، حمل و نق لی و مصرف سوخت در تقاطع های چراغدار می پردازد. این موضوع براساس نحوه تخصیص تعداد خطوط عبوری خیابان های منتهی به تقاطع به حرکت های مختلف (مستقیم یا گردشی ) در قالب شبیه سازی ترافیکی برآورد شده است . روش تحقیق به این صورت است که در یک تقاطع چرا غدار با فرض ثابت ماندن تعداد خطوط و حجم ترافیک عبوری تمامی معابر منتهی به تقاطع، تعداد خطوط تخصیص داده شده به هر ج هت حرکت، تغییر داده می شود و بدین صورت اثرات منفی اشغال خطوط عبوری غیرمجاز، به ویژه در حرکات گردشی تقاطع ها، توسط رانندگان بی توجه به مقررات،توسط نرم افزار Synchro و Simtraffic بازسازی می گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص شد که نحوه تخصیص خطوط، تأثیر بسیارزیادی بر شاخص های عملکردی مختلف تقاطع ها دارد . این موضوع با توجه به مقادیر شاخص های عملکردی برآورد شده در نمونه مطالعاتی مورد تأکید قرار گرفته است