سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان حجازی – اداره کل امور منابع انسانی، گروه بهسازی
علی کفاش – دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی میزان تاثیر استقرار نظام مدیریت بر رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در مدیریت منابع انسانی دانشگاه انجام پذیرفت. برای تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت کیفیت ابتدا تعداد ۳۱۲ پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل گردید. سپس پروژه نظام مدیریت کیفیت سری ۹۰۰۱ نسخه سال ۲۰۰۰ در مدیریت منابع انسانی دانشگاهبه اجرا در آمده و بر اساس عناصر مندرج در الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ آموزشها و مداخلات لازم و از جمله انجام تغییرات مورد نظر در روش های اجرایی، دستور العمل ها ، شناسایی ، ثبت و مستند سازی فرایندهای جاری و سایر الزامات به عمل آمد. پس از استقرار اولیه، سیستم در سه نوبت مورد ممیزی داخلی، پیش ممیزی وممیزی خارجی توسط سازمان گواهی دهنده انجام و پس از اثبات انطباق سیستمبا الزامات ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰در طی چهارماه تعداد ۱۹۶ پرسشنامه توسط کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی تکمیل گردید. بر اساس نتایج بدست آمده در قسمت مربوط به رضایت سنجی از کارکنان مراجعه کننده به مدیریت منابع انسانی دانشگاه (سوالات عمومی) ۱۱ گزینه طرح گردیده بود که بر اساس تجزیه و تحلیل به عمل آمده میزان رضایت کارکنان افزایش قابل توجهی نشان داد در ایین رابطه در سه محور – پاسخگویی کافی به سوالات – میزان احساس مسئولیت در قبال انجام کار – وجود فضای مناسب برای انتظار و استراحت – بیشترین رشد میزان رضایت ایجاد شده بود. کمترین رشد میزان رضایت در مورد گزینه – حضور فیزیکی و به موقع مسئول مربوطه در محل کار بود. کلیه افزایش ایجاد شده در میازن کارکنان از سوالات عمومی از نظر آماری معنی دار بودند.