سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا حسین نژاد – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک
فریدون عروس محله – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک

چکیده:

مشکل کم آبی کیفیت نسبتا پایین آب و عدم مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع آبی مدتها است که مورد توجه مسئولین سازمانهای اجرایی در استان مرکزی است. امروزه شاهد شورشدن برخی از جاهها و قنوات منطقه بوده و این امر باعث عدم استفاده آب در کشاورزی و شرب شده است (مهاجرانی،۱۳۷۸، زمانی فراهانی۱۳۷۸) در استان مرکزی علاوه بر مسئله کم آبی کیفیت آبهای موجود نیز در حال تغییر می باشد بنابراین شناخت عواملی که باعث تغییر کیفیت آب منطقه می شوند قابل توجه است. یکی از مهمترین منابع تغییر کیفیت آب خصوصیات و جنس سنگها و خاکهای منطقه هستند. این تحقیق مشخص می کند که منابع آلوده کننده آبها در حوضه ابریز دشت اراک از کدام واحد هیدرولوژیک بوده و ضمن مشخص نمودن منشا تغییر کیفیت به بررسی نوع منابع سنگی و خاکی آلوده کننده آبها می پردازد. همچنین این تحقیق مشخص نمود بخش اعظم آب چاهها و قنوات مناطق شمالی از کیفیت نامطلوبی برخوردارند. تنها منابع آبرفتی سطحی است که دارای آب نسبتا شیرین می باشد و هرگونه اقدامی در خصوص حفر چاههای عمیق و یا کف شکنی در این چاهها سبب نامطلوب شدن کیفیت آب خواهد شد از مسائل قابل توجه در این تحقیق استفاده از GIS و روشهای آماری چند متغییره در تعیین خصوصیات منابع سنگی این منطقه بوده است.