سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیرا امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
بیژن قهرمان – دانشیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تبخیر از سطح آب شور تاثیر بسزایی در مدیریت منابع آب محصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک دارد و بالتبع تخمین تبخیر قدم بسیار مهمی در راستای برنامه ریزی بهتر منابع آب خواهد بود. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر شوری بر تبخیر است. در مقاله حاضر میزان تبخیر از ۷ تیمار با شوری های اب شرب (تیمار شاهد) ، ۶۱۰/۲۶، ۴۰۶/۸۴، ۲۰۳/۴۲ ، ۸۱/۳۷، ۶۸/۰۲، ۴۰/۶۸ دسی زیمنس بر متر در یک دوره یک ماهه (۱۳۸۵/۱/۳۰ تا ۱۳۸۵/۲/۲۸ ) در پردیس دانشگاه فردوسی در اراضی همجوار با ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاوزی اندازه گیری شد و با استفاده از رگرسیون خطی رابطه ای بر حسب تبخیر و میزان شوری ارائه گردید. همچنین معادلات دالتون و پپنمن برای سطوح اب شور با نتایج اندازه گیری ها مقایسه شد، بررسی ها نشان داد تبخیرهای برآوردی با معادله پنمن شباهت بیشتری با نتایج این تحقیق دارد.