سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مهری صفاری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی میزان تاثیر معیارخاک وفرسایش بادی راباشاخصهای متعددمیتوان جهت مطالعه حساسیت اراضی دشتهای اطراف کرمان به بیابان زایی موردارزیابی و بررسی قرارداد امتیازدهی به شاخصها براساس مدل بیابانزایی ایرانی IMDPA که روشی جدید برای ارزیابی پتانسیل بیابانزایی درمناطق خشک و نیمه خشک می باشد هرکدام ازشاخصهای موردمطالعه مورد بررسی قرارگرفته و برای هرشاخص لایه های اطلاعاتی تهیه و درمحیط نرم افزار لایه مربوط به هرمعیار بامحاسبه میانگین هندسی امتیاز بندی میشود سپس با تلفیق و تعیین میانگین هندسی معیارها میتوان نقشه شدت بیابان زایی منطقه را بدست آورد