سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
حکمت اله گلیج ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
علی زهرایی کوله پارچه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران

چکیده:

محدودیت های آب قابل استفاده یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر است. در تحقیق حاضر بااستفاده از مدل V-MODFLOW شبیه سازی سفره آب زیر زمینی منطقه غرب دریاچه میقان از استان مرکزی انجامشد. هدف اینمطالعه ، بررسی میزان تاثیرپارامترهای هیدرودینامیک – مدیریتی آبخوان و میزان پمپاژمی باشد. پارامترهای ورودی مدل شامل دبی پمپاژ،بارش، هدایت هیدرولیکی و نسبت انیزوتروپی بوده است. نتایج نشاندادکه بیشترین حساسیت مدل به ترتیب به پارامترهای دبی ، هدایت هیدرولیکی، بارش و نسبت آنیزوتروپی بوده است. توصیه می شود آماربرداری دبی برداشتی در طول سال به منظور شبیه سازی رفتار سفره آب زیر زمینی و اعمال مدیریتهای صحیح، با دقت و توالی انجام شود.