سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسن احرام پوش – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوق
محمد حسین باقیانی مقدم – دانشیار گروه خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صد
سید سعید مظلومی – دانشیار گروه مبارزه بابیماری ها دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ش
محمد فرساد – مربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ی

چکیده:

آموزش صنوف از برنامه هایی است که انتظار می رود باعث بهبود بهداشت مواد غذایی و کاهش میزان موادغذایی آلوده و نیز تعداد مبتلایان به بیماریهای ناشی از مصرف موادغذایی شود و با توجه به اهمیت آموزش بهداشت در کارگران تهیه و توزیع موادغذایی، دروزارت بهداشت مقرر شد تا کلیه پرسنل مشغول در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی دوره ۴۰ ساعته ای در آموزشگاه اصناف بگذرانند و جزوه ای جهت این دوره تهیه گردیده است لذا ضروری به نظر رسید تا تاثیر این دوره آموزشی در آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل تهیه و توزیع موادغذایی قبل و بعد از برگزاری این دوره بررسی شود. این مطالعه یک مطالعه نیمه تجربی بود که به روش Before and after اجرا شد. جامعه مورد مطالعه ۱۸۰ نفر از متصدیان تهیه و توزیع و فروش موادغذایی شهرستان یزد بودند. پرسشنامه ای با ۳۸ سوال آگاهی و ۶ سوال نگرش و ۴ سوال عملکردی طراحی شد که در دو مرحله به صورت قبل و بعد از آموزش ارزیابی شدند. به منظور مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از روش تست دی تست استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS وتست کای اسکوار و ضریب همبستگی استفاده شد. بطور کلی نمره آگاهی، نگرش و عملکرد بعد از آموزش افزایش یافته است بطوری که میانگین نمره آگاهی قبل و بعد از آموزش به ترتیب ۳۴/۵ و ۴۶/۷ از ۷۸ می باشد. میانگین نمره نگرش قبل از آموزش ۱۶/۸ و بعد از آن ۲۰/۹ از ۲۴ بوده است و میانگین نمره عملکرد قبل از آموزش ۱۲/۱ و بعد آموزش به ۱۴/۸ از ۲۰ افزایش یافته است. یافته هانشان می دهد که نمره آگاهی و نگرش در صنف سوپری بعد از آموزش از همه بیشتر افزایش یافته است. ونیز در تمامی سمت ها آموزش موجب افزایش آگاهی شده است و از لحاظ نگرش و عملکرد بیشترین میانگین نمره مربوط به سرپرستان می باشد. به طور کلی آگاهی فراگیران و درنتیجه نگرش وعملکرد آنها بر اثر کلاس های ارایه شده افزایش یافته ولی لازم است تغییرات ایجاد شده بیش از این ها باشد، زیرا الزاما باید آگاهی، نگرش وعملکرد این گروه ازافراد که در ارتباط با مواد غذایی هستند، به حد ۱۰۰% برسد که آموزش برنامه ریزی شده با استفاده از مدل های پیشرفه آموزشی این امکان را فراهم می کند.