سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی صادقی پور مروی – محقق بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

مصرف زیاد روزانه کاهو و استعداد ژنتیکی آن برای تجمع نیترات، باعث شده تا مقدار زیاد نیترات از این طریق وارد بدن انسان شود. در این تحقیق، در یک مطالعه مزرعه ای تجمع نیترات در کاهو (Lactuca SativaL.)در تیمارهای مختلف نیتروژن و فسفر در منطقه ورامین بررسی شد. بافت خاک لومی رسی و فامیل خاک بر اساس سیستم سویل تاکسونومی fine, mixed, active, thermic, typic haplocambids بود. آزمایش در طرح اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار، در ۵ سطح ۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و ۵ سطح ۰، ۳۷/۵، ۵۰، ۶۲/۵ و ۷۵ کیلوگرم فسفر در هکتار انجام گردید. وزن تازه هد کاهو و نیترات برگ اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، در کلیه تیمارها حد مجاز نیترات در گیاه کاهو مطابق استاندار اتحادیه اروپا بود و همبستگی مثبتی میان مقدار کود نیتروژن با مقدار نیترات در کاهو مشاهده شد ولی میان مقدار مصرف کود فسفر و مقدار نیترات گیاه همبستگی مشاهده نشد. افزایش مصرف کود نیتروژن بیش از ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد معنی داری را باعث نشد ولی مقدار نیترات را در گیاه بطور فزاینده ای افزایش داد که برای سلامتی انسان خطرناک است. معادله میان مقدار کود نیتروژن با عملکرد به صورتY=-0.69×2+8.07x+12.15 و (R2=0.99 ) و معادله میان مقدار کود نیتروژن با مقدار نیترات کاهو به صورت Y=105.01×2-212.79x+234.11 و(R2=0.99 ) بدست آمد.