سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیام نجفی – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفهان )
علی انصاری – دانش آموخته دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفه
رامین ساوج – دانش آموخته دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ( اصفه

چکیده:

با توجه به بحران کمبود آب و لزوم بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف، بهره گیری مطلوب و بهینه از پساب فاضلاب حاصل از اماکن شهری، یکی از مهم ترین مباحث تحقیقاتی می باشد . استفاده از پساب از یک طرف باعث جلوگیری از تخلیه فاضلابها به محیط زیست میشود واز طرف دیگر به علت کاهش و توقف استفاده از کودهای شیمیایی و آلی، مانع بروز اثرات تخریبی این مواد بر محیط زیست میگردد . بنابراین در مناطق با محدودیت منابع آب معمولی، پساب تصفیه شده برای کشاورزی وصنعت قابل استفاده است .Asano and Mills, 1990 پساب تصفیه شده برای آبیاری انواع کشتهای زراعی و باغی بدون داشتن آلودگی و سمیت استفاده میشود Asano and pettygrove, 1987طی سال های گذشته تکنولوژی آبیاری قطرهای در بسیاری از محصولات باغی و زراعی کاربردداشته واین نوع آبیاری در مناطق با محدودیت آب بسیار مفید است . این نوع آبیاری با پساب به دو صورت قطره ای سطحی و قطره ای زیر سطحی کاربرد دارد . گیاه ذرت، یکی از گیاهان مهم زراعی دنیا بوده و تاکنون تحقیقات کمی در زمینه اثرات پساب بر روی رشد این گیاه صورت گرفته است که ضرورت مطالعه آن در ایران با توجه به این که دو کاربرد علوفه ای و دانه ای را دارا می باشد ( خواجه پور، (۱۳۸۰ و در تغذیه انسان و خصوصاً جیره های غذایی دام نقش ویژه ای دارد، حائز اهمیت است . لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات پساب فاضلاب تصفیه شده شهری به عنوان آب آبیاری در شرایط اعمال تیمارهای مختلف سیستم های آبیاری روی تجمع عناصر سنگین در محصول گیاه ذرت می باشد .