سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر نبوی – دانشیار و مدیرگروه محیط زیست دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
بهزاد سعیدپور – استادیار دانشکده محیط زیست
رضا خوشنود – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست – دانشگ
محمد صدیق مرتضوی – استادیار و مدیر گروه مدیریت محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده:

به منظور مطالعه غلظت فلزات سنگین در ماهیان مختلف سواحل استان هرمزگان و مقایسه غلظت فلزات سـنگین در گونه های مختلف همچنین مقایسه مناطق صیادی مختلف در این استان , به بررسی غلظـت فلـز سـرب و کـادمیوم در بافت کبد کفشک گرد ) (Euryglossa orie ntalis و کفشک تیز دنـدان ) (Psettodes erumei در دو منطقـه صـیادی بندرعباس و بندر لنگه پرداخته شد . نمونه ها پس از تهیـه شـدن بـا اسـتفاده از روش موجـود در کتـاب اسـتاندارد متـد بـه آزمایشگاه منتقل و پس از بیومتری بافت هدف جدا و پس از خشک شدن , پودر شـدن و هضـم شـیمیایی جهـت تعیـین میزان فلز سرب و کامیوم توسط دستگاه جذب اتمی آنالیز شدند . میانگین غلظت سرب در کبد کفشک تیـز دنـدان در بنـدر عباس ppm55/47 و در بندر لنگه ppm46/38 و میانگین غلظت سرب در کبد کفشـک گـرد در بنـدر عبـاس ppm94/87 و در بندر لنگه ۸۶/۰۹ppm بوده است . همچنین میانگین غلظت کـادمیوم در کبـد کفشـک تیـز دنـدان در بنـدرعباس و در بندر لنگه ۷۹/۱۶ppm و میانگین غلظت کادمیوم در کبد کفشک گرد در بندر عبـاس ۴۸/۷۶ ppm40/37 و در بندر لنگه ۳۹/۸۳ppm بدست امد . طبق اطلاعات بدست آمـده اخـتلاف معنـی داری بـین میانگینهـا مشـاهده نشـد . ضمنا در مورد غلظت سرب در بافت کبد ۲ گونه تفاوت معنی داری وجود داشت . با بررسی دیگـری کـه در زمینـه ارتبـاط بین غلظت فلز و طول و وزن ماهیان انجام شد مشخص شد که بین این پارامترهـا ارتبـاط کـاملا معنـی داری وجـود دارد بدین معنی که با افزایش طول و وزن شدت آلودگی نیز افزایشمی یابد . با توجه به غلظتهای بدست آمـ ده در بافـت کبـد
و حدوداستاندارد US.FDA ماهیان مذکور قابل مصرف نمی باشند .