سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی شجاعیان – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از راههایی که به منظور مدیریت بحران پس از زلزله، به سرعت و سهولت امکان بررسی مناطق خسارت دیده و برآورد میزان تخریب را فراهم می کند، استفاده از داده های دورسنجی است. در این مقاله الگوریتمی با عنوان ( Watershed Segmentation )WS بر اساس منطق تقسیم بندی حوضه ی آبریز، بکارگرفته شده تا بر اساس مرزهای هر ساختمان و سایه ی آن بر روی عکسی که بعد از وقوع زمین لرزه تهیه شد ه است، مقادیر و درصد خسارت وارده به مناطق کالبدی را محاسبه نمود. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق قسمتی از شهر بم بعد زلزله سال ۱۳۸۲ است. پس از مشخص نمودن زاویه تابش زمان تصویربرداری، محدوده ی ساختمانها و سایه آنها در محیطGISو در غالب یک لایه ی برداری تهیهگردید. سپس برای مناطق بنا و سایه هر ساختمان یک محدوده با استفاده از الگوریتمWS تعریف گردید. در ادامه بانسبت گیری از پیکسلهای منطقه بنا در حریم سایه و همچنین سلولهای منطقه سایه در حریم بنا )نسبت گیری تداخل محدوده های هر بنا با محدوده ی سایه ی خودش و بالعکس(، مقادیر و درصد تخریب هر ساختمان محاسبه شده است. از مجموع ۲۸۴ ساختمان بررسی شده ۱۶۹ مورد با دقت (overall accuracy)80 درصد به درستی در دسته ی ساختمانهای تخریبی و یا غیر تخریبی قرار گرفته اند.