سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی خضری – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
نبی الله منصوری – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
آزاده صدقی نیا – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

اسید سولفوریکاسید معدنی بسیار قوی می باشد. این اسید با هر در صدی در آب حل می شود و جزء مواد شیمیایی پر مصرف می باشد.این ماده در واکنش های شیمیایی و فرآیندهای تولید سایرترکیبات کاربرد فراوانی دارد. یکی از صنایع مصرف کننده اسید سولفوریک صنعت آندایزینگ آلومینیوم می باشد]۱[. شرایط غیر بهداشتی حاکم بر بعضی از محیط های صنعت آندایزینگ موجب شده تا تعیین مقدار دقیق انتشار و میزان مواجهه با این آلاینده از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. به همین منظور پس از مطالعه و جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی د ر خصوص انواع روش های نمونه برداری مبادرت به انجام نمونه برداری بر اساس روش ID-113 OSHAدر خصوص تعیین غلظت میست های اسید سولفوریک در هوای محیط کار شد. مطالعه موردی درکارخانه آندایزینگ آلومینیوم آلوپن در شهر صنعتی البرز واقع در شهر قزوین انجام گرفت. نتایج حاصل گویای آن است کهتراکم در نمونه های جمع آوری شدهدر حوزه عملیاتی وان هادر ارتفاعی متناظر با منطقه تنفسی کارکنان بیشترین مقدار وخارج از محوطه وان ها کمترین میزان را دارا می باشد، همچنین با افزایش فاصلهاز سطح الکترولیت میزان تراکم ماهش می یابد.با توجه به یافته ها بهتر آن است که جمع آوری آلاینده ها در حوزه عملیاتی وان ها ودر پایین ترینارتفاعممکن ا زسطح الکترولیت انجام گیرد.