سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحامد حسینی –
محمود عزیزی –
حمیده علی آبادی –
زهرا علی آبادی –

چکیده:

مقدمه و هدف: ناراحتیهای ریوی از شایعترین بیماریهای شغلی بشمار می رود که به دلیل عدم توجه کافی به آلاینده های هوای محیط کار بروز می کند. درمان این ناراحتیها هزینه بر و گاه غیرممکن می باشد. بنابراین ضرورت دارد با ارزیابی و کنترل بموقع آلاینده ها از بروز آنها پیشگیری کرد. سودسوزآور از جمله موادی است که شکل گرد و غبار آن باعث تحریک و بروز ناراحتی در مجاری تنفسی می شود. با توجه به وجود ناراحتی های تنفسی در بین کارگران یکی از ارخانجات صابونسازی کشور این پژوهش با هدف بررسی میزان تراکم ذرات سودسوزآور در سالنهای تولید و مقایسه انب ا استانداردهای بهداشتی انجام شده است. روش کار: نمونه برداری و آنالیز نمونه ها بر مبنای روش ا ستاندارد ۲ Lssue 7401 NIOSH انجام شده است. وسایل و مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل پمپ نمونه بردار فردی SKC، ست کالیبراسیون حباب صابون، دماسنج معمولی، مامبران فیلتر PTFe با پورسایز ۱ میکرون، meter PH، اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم، کربنات سدیم، آب مقطر و وسایل شیشه ای بوده است. نتایج: تراکم ذرات سود سوزآور بعد از آنالیز نمونه ها، محاسبات لازم و اعمال ضرایب تصحیح در سالن تخلیه مواد ۳/۶ ۳m/mg، در سالن پخت ۳m/mg6, 8 در سالن بسته بندی بمیزان ۳m/mg2,4 بدست آمد. بحث: حدمجاز ذرات سودسوز آور بنابه توصیه کمیته فنی بهداشت حرفه ای ایران ۳m/mg2 می باشد که مشاهده می شود تراکم این ذرات در لیه سالنهای مورد بررسی بیش از حدود مجاز توصیه شده است. بنابراین بررسی کارایی سیستم تهویه کارخانه ضرورت دارد.