سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین مدنی – کارشناس اداره کل پژوهش وتوسعه منابع انسانی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،

چکیده:

به منظور تعیین میزان تعهدسازمانی کارکنان شرکت ملی صنایعپتروشیمی و اولویت بندی عوامل موثر بر آن، پژوهش حاضر انجام شده است. در مجموع مشخص شد که تعهد سازمانی (کل)، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر کارکنان مورد بررسی بالاتر از حد متوسط بوده است. هم چنین مشخحص شد که رضایت از شغل یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تعهد سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد، دسترسی به شغل درخارج از سازمان بالاترین همبستگی منفی را با تعهد مستمر داشته و این رابطه از طریق متغیرهایی مانند تحصیلات و رتبه ی سازمانی نیز با واسطه ی رضایت شغلی، تاثیر قابل توجهی بر تعهد سازمانی به ویژه تعهد عاطفی داشته اند. یافته های پژوهش نشان داد که روابط بین برخی از متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش را می توان بر اساس نظریه های مبادله، برابر، انتشار و سلسلهمراتب نیازهای مازلو تبیین کرد، ولی با در نظر گرفتن تعامل بین متغیرها، نتایج پژوهش با نظریه ی سیستم ها و ساختار بندی، برازش بهتر و مناسب تری دارد.