سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد افضلی مقدم – بیمارستان امام خمینی ، بخش طب اورژانس
تقی طالبیان – بیمارستان امام خمینی ، بخش طب اورژانس
رضا تسلیمی – بیمارستان امام خمینی ، بخش طب اورژانس

چکیده:

مقدمه و اهداف:
ما در مطالعه میزان تغییر آگاهی کارورزان بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی را رد طی یک دوره یک ماهه آموزش طب اورژانس در سال تحصیلی ۸۵- ۱۳۸۴ مورد ارزیابی قرار دادیم.
روش:
نتایج آزمون های قبل از شروع دوره (Pre-EM test) و پایان دوره (Post-EM test) آموزش طب اورژانس از ۹۹ کاررورز که رد یک دوره یک ماهه را در بخش اورژانس به صورت کلاس های تئری و عملی گذرانده مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین کارورزان با حضور در بحث های کلینیکی بر بالین بیمار برای کسب مهارتهای لازم در بخش اورژانس آموزش دیدند.
نتایج:
میانگین نمره آزمون چند گزینه ای کارورزان قبل از شروع و بعد از پایانه دوهر طب اورژانس به ترتیب ۸۴/۴+- ۹/۱۹(۷-۳۲) و ۳۸/۳+-۶۸/۳۵(۲۰-۴۴) بود. به طور متوسط نمره کارورزان ۷۳/۵+-۷۸/۱۵(۲-۳۰) تغییر کرد (P<0.0001) متوسط میزان آگاهی کارورزان که به صورت درصد پاسخ های صحیح در آزمون چند گزینه ای تعریف شده ، قبل از شروع و بعد از پایان دوره طب اورژانس به ترتیب ۶۸/۶+-۸/۳۹(۱۴-۶۰) و ۷۶/۶+-۳۵/۷۱(۴۰-۸۸) بود. (P<0.0001) میزان تغییر آگاهی کارورزان مذکر و مونث پس از گذراندن دوره طب اورژاس به ترتیب ۸۷/۱۰+-۵۵/۳۱ و ۳۲/۱۲+-۴۷/۳۱ درصد بهبود داشت. (P=0.973) .
اختلاف معنی داری آماری بین تغییر میران آگاهی کارورزانی که پیش از دوهر طب اورژانس بخش کودکان را گذرانده بودند. در مقایسه با آنها که در این بخش را نگذرانده بودند به دست آمد. ولی گذراندن سایر بخش ماژور شامل جاحی ، داخلی و زنان ، سن و مدت گذراندن دوره کارورزی تاثیر قابل توجهی بر نمرات و میزان آگاهی کارورزان قبل و بعد از پایان دوره طب نداشت.
نتیجه گیری:
این مطالعه دال بر این است برنامه آموزشی مدون طب اورژانس برای کارورزان میزان آگاهی آنها از مباحث طب اورژانس را بهبود می بخشد. جنس ، سن ، بخش های قبلی در دوره کارورزی و مدت گذراندن تاثیرقابل ملاحظه ای بر میزان تغییر سطح آگاهی کارورزان پس از تکمیل دوهر طب اورژانس ندارد.