سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میثم تهرانی شریف – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی، گرمسار
سیدرضا غیاثی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی، گرمسار
سیدمحسن علوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی، گرمسار
مانی بهمنیار قشقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده دامپزشکی، گرمسار

چکیده:

بیزاکودیل یک داروی مسهل از دسته آدنیل فنیل متان است که جهت رفع یبوست و مدیریت اختلالات کارکردی عصبی روده ها تجویز می گردد . مصرف بیش از حد این دارو به دهیدراسیون منتهی می گردد . هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر تجو یز مقاد یر بیش از حد دارو بر مقادیر ازت اوره خون و کراتینین در گربه بود . پس از انجام آزمون ها ی غربالگری تعیین سلامت ( معاینه بالینی، شمارش کلی خون و آزما یش ها ی بیوشیمیایی ) ، ۵ گربه سالم انتخاب شدند . گربه ها پیش از هر بار خونگیری به مدت ۱۰ ساعت ناشتا بودند ( گربه در طول ۲۴ ساعت دوبار و در ساعات ۱۰ صبح و ۱۰ شب تغذ یه می شدند ). بیزاکودیل در دوز ۳۰ میلی گرم در روز ) ۳ عدد قرص بیزاکودی ل ۵ میلی گرم صبح و ۳ قرص بعد از ظهر ) به مدت ۲ روز تجو یز می گرد ید . تجو یز بیزاکودیل به ۲۰ میلی گرم در هر روز کاهش و برا ی مدت دو روز ادامه یافت . محدودیتی در مصرف آب وجود نداشت و دسترسی به آب نامحدود بود . نمونه گیری در جریان مطالعه و به صورت روزانه انجام پذ یرفت میانگین مقادیر سرمی ازت اوره خون و کراتینین در روزها ی ۰ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ پس از مصرف دارو به ترتیب ۶۶/۹ ، ۷۴/۳۲ ، ۶۳/۴ ، ۶۳/۵ میلی گرم بازای هر دسی لیتر و ۰/۸۳ ، ۰/۹۹ ، ۸۷/۹۸ ، ۰/۰ ، و ۰/۸۳ بود . تفاوت معنادار پی بین مقاد پیر سرم پی ازت اوره خون و کرات پینین پ پیش و پس از مصرف دارو مشاهده نشد . نتا یج این مطالعه ب پیانگر این نکته است که مصرف مقاد یر کافی آب در جر یان درمان با بیزاکودیل ،تأثیری بر مقادیر سرمی ازت اوره خون و کراتینین ندارد .