سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی احمدی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
کامران گشتاسبی کوهرریزی – عضو هیئت علمی گروه مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
رضا اشجاری – کارشناس ارشد مکانیگ سنگ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پایداری فضاهای زیرزمینی و تحلیل تغییر شکلها و تنشهای حاصل از حفر سازه های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. امروزه با پیشرفت علم رایانه علاوه بر علم تجربی و قضاوت مهندسی روشهای تحلیل عددی فضاهای زیرزمینی رشد چشمگیری داشته اند. تا حدی که روشهای تحلیل عددی جزء لاینفکی از مطالعات مهندسی سنگ و ژئوتکنیک گردیده اند. در تحلیلهای عددی فضاهای زیرزمینی یکی از شرایط حل مساله انتخاب شرایط کرنش می باشد که بر این اساس تحلیل بصورت دوبعدی یا سه بعدی انجام می شود. در این تحقیق نتایج یک مطالعه عددی سه بعدی که در آن تاثیر مدلهای مختلف کرنش(کرنش صفحه ای یا کرنش سه بعدی) بررسی شده است ارائه شده است. بدین منظور تونلی دایروی در عمق ۳۰۰ متر بررسی شد. برای انجام مقایسه فوق از نرم افزار FLAC3D استفاده شده است. خروجی نرم افزار برای تونل دایروی بصورت مسیر تنش و جابجایی در طی پیشروی سینه کار مقایسه شده است. با توجه به تحقیق انجام شده می توان بیان نمود که جابجایی های حاصل از مدل کرنش صفحه ای بیش از نتایج مدل کرنش سه بعدی می باشد.