سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه یزدان پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیقات فراوان نشان داده است که مواد آلی خاک منبع غذا و انرژی برای میکرو ارگانیزم ها بوده و کمیت و کیفیت مواد آلی از جمله عواملی هستند که در تشدید فعالیت های زیستی خاک تاثیر دارند (۲) از سوی دیگر به منظور حفظ باروری خاک در دراز مدت و به دلیل عوامل محدود کننده در استفاده از کودهای دامی، افزودن بقایای گیاهی به خاک رو به افزایش است . بنابراین برای بهره وری بیشتر از بقایای گیاهی در سیستم های زراعی، شناخت فرآیند تجزیه بقایای گیاهی و سرعت رها شدن عناصر غذایی امری ضروری و اجتناب نا پذیر می باشد (۱ و ۳) به همین منظور، در این تحقیق سرعت تجزیه بقایای گیاهی مختلف گندم، یونجه و گوجه فرنگی در دو نوع خاک در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت و روند تجزیه بقایای گیاهی از طریق معادله به دست آمده نیز
پیش بینی شد .