سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس شکاری – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
محمدهادی حاجی رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان

چکیده:

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است شاکله اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مولفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسط در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مولفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مولفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی بررسی شده است. سوالات این تحقیق پیرامون نظرات معلمان، دانش آموزان و کارشناسان سازماندهی شده و روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با آلفاکرنباخ ۸۸% می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و نیز استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه دانش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامه ریزی درسی با آموزش مفاهم مطروحه حقوق بشر در حیطه های دانش، توانش و نگرش موافقند. کارشناسان برنامه درسی میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر را در حیطه طراحی برنامه درسی بسیار و نسبتا کم ارزیابی کرده اند. بین نظرات دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در خصوص آموزش صلح تفاوت معنی داری وجود ندارد.