سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
پروانه محمودی – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
احمد معینی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سید مجتبی خیام نکویی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
قاسم حسینی سالکده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. پژوهشکده رویان

چکیده:
زعفران (Crocus cativus L.) گیاهی تریپلوئید، با رشد رویشی از طریق کورم میباشد. با توجه به رشد رویشی کند زعفران و آلودگی بنه های تولید شده به ویروسهای گوناگون میتوان از طریق روشهای کشت بافت، زعفران را درشرایط درون شیشه ای و مستقیماً تولید کرد. به این منظور در آزمایشی اثر ۳ محیط کشت مختلف (LS ،MS و B5) با ترکیبات هورمونی مختلف از ۳ هورمون اکسین (NAA, 2,4,D, IBA) و ۳ هورمون سیتوکنین (BAP, KIN, ZAT) روی ریزنمونه های مختلف گل (کلاله سفیدرنگ، کلاله زرد رنگ، قرمز رنگ، خامه، تخمدان، گلبرگ و پرچم) مطالعه شد. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان دادند که ریز نمونه های تخمدان بیشترین تعداد ساختارهای کلاله مانند را در محیط B5 محتوی ۵mgl^-1 از NAA و ۵mgl^-1 از BAP مشاهده شد. بلندترین کلاله های تولید شده از ریزنمونه تخمدان در محیط B5 حاوی ۱۰mgl^-1 از NAA و ۱۰mgl^-1 از BAP مشاهده شدند. نتایج این مطالعه و تولید درون شیشه ای ساختارهای کلاله مانند نوید بخش امکان تولید درون شیشه ای زعفران و غلبه بر مشکلات کشت مزرعه ای زعفران است.