سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
علی اکبر عظیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست گروه مهندسی محیط زیس
علی ترابیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – دانشکده محیط زیست گروه مهندسی محیط زیس

چکیده:

لجن فاضلاب باقیمانده حاصل از تصفیه فاضلاب می باشد . در کشور ما متوسط سـرانه تولیـد لجـن اولیـه و ثانویـه فاضلاب به ازای هر نفر بـه ترتیـب ۰٫۷ و ۲ لیتـر بـرآورد میشـود . یکـی از معایـب عمـده فراینـدهای هـوازی تصـفیه بیولوژیکی فاضلاب از جمله فرایند لجن فعال تولید نسبتا زیاد لجن مازاد بیولوژیکی است . بطوریکه حدود ۴۰ الـی ۶۰ در صد هزینه سرمایه گذاری و متجاوز از ۵۰ درصد هزینه راهبری و نگهداری تصفیه خانه ها به امر تصـفیه لجـن حاصـل از تصفیه خانه فاضلاب مربوط میشود .
هزینه های سنگین عملیات و فرایندهای تصفیه لجن از یک سـو و وضـع قـوانین و اسـتانداردهای شـدید بـرای اسـتفاده مجدد و دفع لجن حاصل از تصفیه فاضلاب از سوی دیگر سبب شـده اسـت کـه از شـیوه های کـاهش تولیـد لجـن در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب استفاده شود . که بسیار مناسـبتر و کـم هزینـه تـر از پـس تصـفیه لجـن مـی باشـد . از مهمترین شیوه های کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی علاوه بر متابولیسم خودخـوری میتـوان متابولیسـم جفـت نشـده(uncoupling Metabolism)، دورریزی انرژی (ener gy s pilling) ، سیکل گزینه ای بیهوازی و یا آنوکسـیک (OSA) و اکسیداسیون بخشی از لجن توسط ازن و کلـر و … جهـت کـاهش ضـریب سـنتیکی تولیـد بیـومس یـا لجـن بیولوژیکی (Y) را نام برد .
هدف از ارائه این مقاله شناخت سرانه تولید لجـ ن فاضـلاب در ایـ ران و بحـران زیسـت محیطـی مربـوط بـه آن، و ارائـه راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی از طریـق کـاهش ضـریب سـنتیکی تولیـد بیـومس (Y) در سیتم های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب بویژه لجن فعال میباشد .