سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آذر مرشدی – مربی خاکشناسی
حسین نقیبی – دانشیار گروه شیمی دانشگاه مازندران

چکیده:

منابع خاک و آبهای ز یر زم ینی از اجزاء مهم ب یوسفر کره زم ین بـوده و در سلامتی انسان وح یوان نقش مهمی دارند . اخیرا " در اکثر کشورهای دنیا حفاظت از ا ین دو منبع طب یعی مورد تشویق وترغیب قـرار گرفتـه است . خاک نه تنها نقش مهمی در تول ید غذا و پوشـاک دارد بلکـه در نگهداری کیفیت مح یط ز یست نیز تاثیر مهمی دارد . آبهای ز یر زمینـی منبع مهمی برای آب آشام یدنی و استفاده های صنعتی هستند . بنابراین آلودگی خاک و آبهای ز یر زم ینی توسط مواد ش یمیایی سـمی یکـی از موارد مهم مسا یل ز یستی بشمار مـی آ ینـد . در چنـد دهـه گذشـته بـا پیشرفت صنعت، مقدار عناصر سـمی در خـاک و آبهـای ز یـ ر زم ینـی افزایش داشته است . پساب های محلی وصنعتی ، فا ضلابها ، پسـاب صنایع ذوب فلزات، کمپوست وانواع کودهای ش یمیایی از منـابع آلـوده کننده خاک و آبهای ز یر زم ینی با عناصر سمی هستند ( ۷ )استفاده از روش های فیزیکی وش یمیایی برای زدودن ا ین آلودگی هـا از خـاک و آبهای زیرزمینی از نظر اقتصادی مقرون بـه صـرفه نبـوده و از طرفـی سبب انهدام ساختمان وکاهش حاصلخیزی خاک می شوند (۴ ) یکـی از روش هایی که در سال های اخیر برای حذف آلودگی عناصر سـمی از خاک وآب استفاده می شود و از نظر اقتصادی ن یز مقرون به صـرفه می باشد، روش گ یاه پالا یش است . در این روش با استفاده از بعضی از گیاهان، عناصر سمی از خاک ، لجن، رسوبات، آبهـای سـطحی و زیـر زمینی زدوده می شوند ( ۲ )از آنجا ییکه پساب کارخانه صنا یع مس در حوضچه بزرگی در محوطه بیرونـی کارخانـه جمـع آوری مـی شـود و چون بافت خاک کف حوضچه شنی اسـت، احتمـال دارد کـه عناصـر سمی به آبهای ز یر زمینی روستاهای اطراف کارخانه نفوذ کنند . هـ دف از این تحق یق مقایسه میـزان جـذب عناصـر سـمی موجـود در پسـاب صنایع مس کرمان بوسیله بعضی از گیاهان می باشد، تا بـا اسـتفاده از بعضی از آن گیاهان، از ورود ا ین عناصر به آبهای ز یر زمینی جلوگیری شود