سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا مرتهب – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران
مرتضی مافی –
بابک مختارانی –
علی شریفی –

چکیده:

سیستم جداسازی مخلو ط گازی با جاذب نیترات نقره محلول در یک مایع یونی به دلیل نداشتن فشار بخار حلال که سبب خلوص محصول خروجی از سیستم میگردد برای جداسازی اولفین ها از پارافین ها پیشنهاد می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از محلول نیترات نقره در مایع یونی ۱-بوتیل ۳-متیل ایمیدآزولیوم نیترات ،(Bmim]NO3]) ، میزان جذب اتیلن از یک مخلوط گاز اتیلن و اتان با گذر حجمی ثابت در دماها و غلظت های مختلف در یک سیستم نیمه پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان می دهد این سیستم در محدوده دما ئی ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد بیشترین میزان جذب ا تیلن را دارا می باشد. ظرفیت جذب محلول نیترات نقره حل شده در مایع یونی و در دمای پایین (۵درجه سانتیگراد) حدود ۱۷% این ظرفیت در محلول مائی نیترات نقره است در حالی که در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد این نسبت در حدود ۴۳% می باشد .